Metoda ABCD Przekierowano ze strony: Suzuki method ang. ABCD method, Suzuki methodMetoda ABCD (metoda Suzuki) - narzędzie eksperckie stosowane, gdy nie wiadomo, które z przyczyn mają większy, a które mniejszy wpływ na rozpatrywaną kwestię. Pozwala na zidentyfikowanie najistotniejszych przyczyn powstawania problemu, zdaniem osób oceniających.

Etapy

  1. zdefiniowanie problemu, który będzie analizowany
  2. Burza mózgów na temat możliwych przyczyn danego problemu
  3. uporządkowanie przyczyn w formie tabeli
  4. indywidualna ocena przyczyn w skali od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo duży wpływ przyczyn na wystąpienie problemu, a 10 znikomy
  5. sporządzenie i wypełnienie tabeli zbiorczej (na podstawie ocen indywidualnych, przy czym skreślane są oceny skrajne)
  6. wyliczenie rang dla poszczególnych przyczyn
  7. uszeregowanie przyczyn wg ważności (rang)
  8. wykorzystanie analizy Pareto, aby zobaczyć, co jest najbardziej prawdopodobne, jako przyczyna problemu


ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.