SCOR Przekierowano ze strony: Supply Chain Operation Reference-Model ang. Supply Chain Operation Reference-Model

SCOR
Model referencyjny
Sourcing IT
Logo SCC
WłaścicielSupply Chain Council
RozpowszechnianieSupply Chain Council
Powstanie1996 r.
Aktualna wersjav.11 (grudzień 2012 r.)
CertyfikacjaSCC certification programs
SpołecznośćSCC community
Poziomy SCORR

Oficjalna strona internetowa


SCOR (Model Referencyjny Łańcucha Dostaw) - model opublikowany przez organizację non-profit SCC (ang. Supply-Chain Council), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Model opiera się na 3 głównych filarach: modelowanie procesów, pomiary wydajności i najlepsze praktyki. Pierwsza wersja modelu SCOR powstała jesienią 1996 roku.

Spis treści

Charakterystyka

Model bazuje na sześciu głównych procesach Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. Supply Chain Management):
  • proces planowania (ang. Plan),
  • proces zaopatrzenia (ang. Source),
  • proces produkcji (ang. Make),
  • proces dostaw (ang. Deliver),
  • proces zwrotów (ang. Return),
  • proces umożliwiania (ang. Enable) - nowy proces dodany w wersji 11.


Model SCOR wyróżnia trzy poziomy szczegółowości procesu. Każdy poziom szczegółowości pomaga firmie definiując zakres (poziom 1), konfigurację lub typ łańcucha dostaw (poziom 2), szczegółowe elementy procesu, w tym atrybuty wydajności (poziom 3). Poniżej poziomu 3 firma dekomponuje elementy procesu i rozpoczyna wdrażanie konkretnych praktyk zarządzania łańcuchem dostaw. Na tym etapie firma może zdefiniować działania pozwalające na osiągnięcie przewagi nad konkurencją i dostosowywanie się do zmieniających się warunków biznesowych.Rys. SCOR Process Framework


Model nie uwzględnia takich elementów jak: administracja sprzedażą, rozwój technologiczny, projektowanie, serwis posprzedażny.

Uwagi

Konkurencyjnym wobec modelu SCOR jest SCM Model zaproponowany przez organizację GSCF (ang. Global Supply Chain Forum).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.