Stworzenie Plan Projektu (PRINCE2) ang. Creating the Project Plan

Stworzenie Plan Projektu - podproces inicjowania projektu (IP), dla realizacji którego metodyka PRINCE2 zaleca wykorzystanie wspólnego procesu planowania do sporządzenia Planu Projektu. Niekiedy uwzględnia się implikacje wynikające z innego podprocesu: Wybór Formuły Realizacji Projektu i zebranie jego podstawowych założeń.

Spis treści

Podstawowa zasada

Przed zaangażowaniem w projekt dużych nakładów finansowych, należy ustalić wymagania odnośnie czasu i zasobów potrzebnych do jego realizacji. Informacje te muszą zostać zawarte w Planie Projektu tak, aby móc doprecyzować Uzasadnienie Biznesowe i aby Komitet Sterujący mógł sprawować kontrolę nad projektem.

Planowanie nie jest działaniem wykonywanym przez Kierownik Projektu w odizolowaniu, lecz raczej przy zaangażowaniu stron Użytkownika i Dostawcy. Zorganizowanie planowania w formie warsztatów okazuje się często użytecznym sposobem na określenie wszystkich wymaganych produktów projektu, ich szczegółów oraz występujących między nimi współzależności.

Kontekst

Plan Projektu stanowi główny element Dokumentacji Inicjowania Projektu.

Opis

W celu stworzenia Plan Projektu PRINCE2 zaleca wykonanie niżej wymienionych czynności:
* zrozumienia, co dokładnie projekt ma dostarczyć oraz sprawdzenia wszelkich zdefiniowanych wcześniej kamieni milowych (w takiej formie, jak zostały one określone w Założeniach Projektu)
* sprawdzenia, czy żadne ze strategii, praktyk i standardów korporacyjnych lub programu związanych z planowaniem nie powinny mieć zastosowania w projekcie
* sprawdzenia, czy zrozumiałe są wszelkie warunki wstępne, zewnętrzne zależności, ograniczenia oraz założenia udokumentowane w Założeniach Projektu
* sprawdzenie zrozumienia wybranego rozwiązania tak, jak zostało ono opisane w Formule Realizacji Projektu
 • poszukiwanie doświadczeń poprzednich projektów, kierownictwa korporacji lub programu oraz zewnętrznych organizacji; związanych z planowaniem projektu (niektóre z nich mogły zostać już ujęte w Dzienniku Doświadczeń)
 • przegląd Rejestru Ryzyka oraz Rejestru Zagadnień pod kątem wszelkich ryzyk i zagadnień związanych z planowaniem
 • podjęcie decyzji odnośnie formy i sposobu prezentacji Planu Projektu, dla danej grupy odbiorców planu oraz jego zastosowania (np. zawarcie w planie pełnych opisów produktów lub jedynie ich listy kontrolnej)
 • określenie wszelkich narzędzi planowania i sprawowania kontroli, które powinny zostać użyte w projekcie
 • wybór metod(y) szacowania dla planów projektu
 • przegląd wszystkich czterech strategii zarządzania: jakością, komunikacją, konfiguracją oraz ryzykiem w celu zrozumienia zasobów, standardów, metod i kosztów potrzebnych do wykonania pracy w tych obszarach
 • stworzenie diagramu struktury produktów, a także diagramu następstwa produktów i opisów dla głównych produktów uwzględnionych w Planie Projektu
 • rozważenie zaktualizowania Opisu Produktu Projektu (np. w przypadku, gdy rozumienie kryteriów akceptacji ulega zmianie lub zostało doprecyzowane w toku inicjowania projektu)
 • stworzenie zapisów obiektów konfiguracji i ich aktualizacja dla każdego produktu, który ma być dostarczony przez plan
 • określenie oraz potwierdzenie wymaganych zasobów (potwierdzenie dostępności wybranych osób; uzyskanie ich akceptacji na pełnienie uzgodnionych ról oraz uzyskanie zapewnienia o zaangażowaniu się w ich wypełnianie)
 • określenie działań, zasobów i czasu na przeprowadzanie kontroli projektu oraz zawarcie ich w planie
 • określenie ryzyk związanych z planem
 • udokumentowanie Planu Projektu
 • konsultację z Nadzorem Projektu w celu sprawdzenia, czy proponowany plan jest zgodny z naturą projektu oraz, czy spełnia oczekiwania Komitetu Sterującego i kierownictwa organizacji/programu
 • aktualizację Rejestru Ryzyka, Rejestru Zagadnień oraz Dziennika Projektu w przypadku zidentyfikowania nowego zagadnienia lub ryzyka (lub zmiany już istniejących)
 • skierowaniem prośby do Komitetu Sterującego o zatwierdzenie przedłożonego Planu Projektu (chociaż Komitet Sterujący może także dokonać jego przeglądu w późniejszym terminie jako części Dokumentacji Inicjowania Projektu)


Własność/Odpowiedzialność

Dla czterech elementów wyjściowych (produktów) danego podprocesu:
 • Planu Projektu
 • opisów produktów
 • struktury zespołu zarządzania projektem
 • opisów ról


wspólnym Wytwórcą jest Kierownik Projektu, jego testerem jest Nadzór Projektu, natomiast zatwierdzającymi są: Główny Użytkownik, Główny Dostawca oraz Przewodniczący projektu

Jedynym wyjątkiem pozostają zapisy obiektów konfiguracji, które wytwarza Wsparcie projektu, przegląda Nadzór Projektu, a aprobuje Kierownik.

Wejścia i wyjścia

Elementami wejściowymi tego podprocesu są:(jako części Dokumentacji Inicjowania Projektu)

Natomiast do elementów wyjściowych należą:
 • częściowa Dokumentacja Inicjowania Projektu w postaci:
* stworzonego Plan Projektu
* zrewidowanej (opcjonalnie) struktury zespołu zarządzania projektem
* oraz (również opcjonalnie) zmienionych opisów ról


Bibliografia

 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.