Studia I stopnia

studia licencjackie, studia inżynierskie

Studia I stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.Studia I stopnia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

Studia pierwszego stopnia w Polsce

Studia pierwszego stopnia kończą się w Polsce uzyskaniem tytułu zawodowego Licencjata, Inżyniera lub równoważnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury i kończy się obroną pracy dyplomowej. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia[1].

Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Zobacz teżBibliografia

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61; sprost. Dz. U. Nr 47, poz. 387).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz. U. Nr 98, poz. 895).
  • Studia I stopnia na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.