Studia III stopnia

studia doktoranckie

Studia III stopnia - studia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora[1].

Studia doktoranckie w Polsce trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 2 lata (prowadzenia długotrwałych badań naukowych)[2].

W Polsce, w roku akademickim 2011/2012 w ramach studiów doktoranckich wykształcenie zdobywały 40 263 osoby, w tym 29 943 w trybie stacjonarnym i 10 320 w trybie zaocznym[3].

Nauka na studiach doktoranckich wymaga ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i jest prowadzona w uczelniach oraz jednostkach naukowo-badawczych, które mają do tego uprawnienia.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.