Strategie zakupów

Strategie zakupów - odpowiednie podejście do procesu planowania i organizacji zakupów.

Strategie pozyskiwania dóbr uwzględniające charakter powiązań między sprzedającym a kupującym - dominującymi początkowo strategiami dotyczącymi relacji między dostawcą a odbiorcą były zasady konkurencji cenowej i jakościowej. Dopiero z czasem (w latach80.) zaczęły się krystalizować idee logiczne (supply chain management i pipeline management), zakładające ścisłą współpracę, a nawet strategiczne partnerstwo kontrahentów.

Spis treści

Grupy przedmiotów zakupuWybrane grupy przedmiotów zakupu:
 • surowce i materiały wyjściowe, podlegające w danym przedsiębiorstwie przetwarzaniu w procesach aparaturowych bądź obróbczych;
 • półfabrykaty podlegające obróbce;
 • gotowe elementy kooperacyjne, montowane w wyrobach finalnych przedsiębiorstw;
 • specjalizowane podzespoły i zespoły;
 • materiały powszechnego zastosowania;
 • paliwa stałe, płynne, gazowe, a także - energia cieplna, elektryczna i inna.


Narzedzia analityczne wykorzystywane przy budowie strategii zakupowychRozwiniecie prawidłowej strategii zakupu wymaga przeprowadzenia wielu pracochłonnychanaliz. W celu uproszczenia pracy swoich partnerów biznesowych firmy doradcze rozwineły szeregnarzedzi badawczych. Do katalogu najpopularniejszych z nich z pewnoscia należy Macierz Kraljic’a. Model Petera Kraljic’a jest portfelowa metoda oceny sytuacji zakupowejoraz segmentacji kupowanego asortymentu.

Macierz dzieli artykuły zaopatrzeniowe można bowiem podzielić na 4 klasy:
 • artykuły strategiczne - o dużym wpływie na rentowności i wysokim ryzyku związanym ze stabilnością źródeł zaopatrzenia;
 • artykuły mające charakter „wąskich gardeł” - o niskim wpływie na rentowność, ale o dużym ryzyku;
 • artykuły mające charakter „dźwigni” - o dużym wpływie na rentowność, ale niskim ryzyku;
 • artykuły rutynowe - o nie istotnym wpływie na rentowność i niskim ryzyku.


Czteropolowa macierz dzieli nabywane asortymenty ze wzgledu na dwa kryteria: znaczenie nabywanych dóbr dla funkcjonowania przedsiebiorstwa oraz stopien komplikacji rynku dostaw. Przyporzadkowanie asortymentu do jednego z czterech pól pozwalarozpoznac, które asortymenty maja strategiczne znaczenie dla przedsiebiorstwa, gdzie leży potencjał najwiekszych oszczednosci oraz pozyskanie których dóbr może rodzić potencjalne trudnosci.

Strategie zakupoweStrategie pozyskiwania dóbr względem liczby dostawców:
 • jeden dostawca (single sourcing)- oznacza posiadanie tylko jednego dostawcy, co implikuje możliwości budowania trwałych relacji oraz skutkuje zwiększonym ryzykiem;
 • jeden dostawca będący zarazem monopolistą w odniesieniu do nabywanego produktu (sole sourcing);
 • dwóch dostawców (dual sourcing)- to sytuacja w której przedsiębiorstwo zaopatruje się u 2 dostawców, co redukuje ryzyko przy jednoczesnym zachowaniu zalet posiadania tylko jednego dostawcy;
 • Wielu dostawców (multiple sourcing) - strategia ta charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, niskim stopniem uzależnienia od dostawcy, konkurencją między dostawcami, zwiększonymi kosztami administracyjnymi, utrudniona obsługą logistyczną.


Strategie zakupowe uwzględniające przedmiot zakupu:
 • Zakupy pojedynczych elementów (unit sourcing)- mało skomplikowanych komponentów i surowców do produkcji.
 • Zakupy modułów (modular sourcing) - gotowych modułów (charakterystyczne dla odchudzonych procesów produkcyjnych -lean production).


Strategie zakupowe wyodrębnione ze względu na geograficzny obszar penetracji, podstawowymi strategiami są:
 • zakupy lokalne (local sourcing);
 • zakupy krajowe (domestic sourcing);
 • zakupy globalne (globar sourcing).


Strategie uwzględniające lokalizację dostawy:
 • dostawcy zewnętrzni (external sourcing);
 • dostawcy wewnętrzni (internal sourcing).


Strategie uwzględniające czas dostawy:
 • dostawy do Magazynu powiększające istniejące Zapasy (stock sourcing);
 • dostawy zgodnie z zasadami pull i Just-in-time - bezpośrednio na odpowiednie stanowisko produkcyjne.


Strategie uwzględniające podmiot zakupów:
 • zakupy indywidualne;
 • zakupy wspólne.


Bibliografia

 • Aleksandra Zgórska: Strategie zakupowe, Encyklopedia zarządzania
 • Podział strategii zakupowych, logistica.pl
 • C. Skowronek, Z. Saryusz - Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 • E. Gołembieska: Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań, 2001
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.