Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ang. Accountants Association in Poland

SKwP
organizacja
ang. Accountants Association in Poland
data

ustanowienia
9 czerwca 1907 r.
Rada Naukowa prof. Zbigniew Messner

Prezes

(2014)

Franciszek Wala

Wiceprezes

(2014)

dr Teresa Cebrowska

Wiceprezes

(2014)
siedzibaSKwP Zarząd Główny

ul. Górnośląska 5

00-443 Warszawa

Polska
język roboczypolski
Strona internetowa
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) – polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Spis treści

Działalność

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów.

Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi, między innymi z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich, jak również z Konfederacją Pracodawców Polskich. Posiada znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej, będąc członkiem tak prestiżowych organizacji jak IFAC czy EFAA. Współpracuje również z IASB.

Organy

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Organy naczelne:
 2. Organy okręgowe:

Krajowy Zjazd Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji organów naczelnych.

Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 • podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,
 • rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 • wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji wchodzących w zakres ich kompetencji,
 • uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd Główny

Zarząd Główny składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

Skład Prezydium w kadencji 2011 - 2014:
 • Prezes: prof. Zbigniew Messner
 • Wiceprezes: Franciszek Wala
 • Wiceprezes: dr Teresa Cebrowska
 • Sekretarz: Stefan Czerwiński
 • Skarbnik: Edward Kosakowski


Do zadań Zarządu Głównego należy:
 • wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 • nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 • powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 • powoływanie stałych komisji i rad,
 • zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 • tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 • ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 • podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.


Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego. Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich działań kontrolnych.

Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określa Krajowy Zjazd Delegatów w Regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Sąd wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.

Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Okręgowy Zjazd Delegatów

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych.

Okręgowy Zjazd Delegatów:
 • podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,
 • rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,
 • rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,
 • rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 • udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,
 • określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Oddziału Okręgowego

Zarząd Oddziału Okręgowego składa się z siedmiu do jedenastu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów utworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranych członków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

Do zadań zarządu oddziału okręgowego należy:
 • określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzy zjazdami,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich, przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalności i podległych jednostek organizacyjnych,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych: oddziałów, komisji, kół lub klubów - terenowych, zakładowych lub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,
 • tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowych i gospodarczych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,
 • zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom prawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów.


Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.

Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie oddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

Okręgowy Sąd Koleżeński

Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Komisje

Zarząd Główny powołuje następujące komisje:
 1. Komisję ds. organizacyjnych
 2. Komisję ds. szkolenia i wydawnictw
 3. Komisję ds. finansów
 4. Komisję ds. współpracy z zagranicą
 5. Rada Naukowa
 6. Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną
 7. Krajową Radę Dyplomowanych Biegłych Księgowych
 8. Komisję Etyki
 9. Radę Pracodawców
 10. Komisję Biur Rachunkowych

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Prezydium Rady Naukowej:
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Luty
 • Wiceprzewodniczący: dr Zdzisław Fedak
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Anna Karmańska
 • Sekretarz naukowy: dr Ewa Hellich


Do głównych zadań Rady Naukowej należy:
 • inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości,
 • udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych,
 • opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów,
 • pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.


Od wielu lat Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Do konkursu dopuszczane są prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe (pod warunkiem uzyskania przez autorów oceny bardzo dobrej lub odpowiednich tytułów naukowych lub zawodowych).

Od 1977 roku ukazują się "Zeszyty Teoretyczne" Rady Naukowej, od numeru 1/57 wydanego w 2000 roku znane pod nazwą "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) Rady Naukowej. Na ich łamach publikowane są teksty pracowników naukowych służące rozwojowi polskiej myśli rachunkowej.

Wydawnictwo to rozsyłane jest do współpracujących ze Stowarzyszeniem:
 • katedr i bibliotek wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce,
 • organizacji społecznych i przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
 • niektórych wyższych uczelni i organizacji zagranicznych.


Rada Naukowa pracuje w następujących komisjach:
 1. Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości obejmująca:
  • Zespół Redakcyjny ZTR (Redakcję),
  • Radę Programową (Naukową) ZTR,
  • Zespół Recenzentów ZTR;
 2. Komisja Programowa Czasopisma "Rachunkowość"
 3. Kapituła Konkursu
 4. Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości
 5. Komisja ds. Edukacji Rachunkowości
 6. Komisja ds. Analizy Finansowej
 7. Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce
 8. Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli
 9. Komisja Rachunkowości Zarządczej/Controllingu
 10. Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości
 11. Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania Dylematów Etycznych z dziedziny rachunkowości
 12. Komisja ds. standardów rachunkowości sektora publicznego


Członkostwo

Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:
 • uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
 • uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
 • korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP

Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (dostępne na stronach oddziałów), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.