Sterowanie jakością ang. quality control, QC

Sterowanie jakością - system zapobiegania wadom i brakom, metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomicznego sterowania jakością, obejmuje monitorowanie procesu jak i eliminowanie przyczyn niezadowalających wykonawcę.

Spis treści

Opis

Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych (PN-ISO 3534-2:1994). Norma PN-ISO 8402:1994 (wycofana, obecnie zastępuje ją PN-ISO 9000) precyzuje dodatkowo:

Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i eliminowanie przyczyn niezadowalającego wykonawstwa na wszystkich etapach cyklu istnienia wyrobu.

Sterowanie jakością jest realizowane podczas całego procesu produkcji i można je podzielić na dwa rodzaje: sterowanie off-line i on-line.
  • Sterowanie off-line. Dotyczy sfery prewencji i jest stosowane bez bieżącego monitorowania procesu. Działania mają na celu zminimalizowanie szansy pojawienia się produktu o niskiej jakości.
  • Sterowanie on-line. Dotyczy sfery sterowania operacyjnego procesem (w czasie rzeczywistym). Stosuje się je po wyczerpaniu dostępnych działań i narzędzi w sterowaniu offline. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie i eliminacja przyczyn zakłóceń, których nie udało się zneutralizować wcześniej.


Zasięg sterowania jakością

Sterowanie jakością może mieć różny zasięg:
  • Małe obwody sterowania jakością (MOSJ) obejmują głównie obszar produkcji. Obejmują konkretne stanowisko pracy (bądź grupę połączonych stanowisk). Uwzględniają operacje technologiczne wykonywane na tych stanowiskach.
  • Lokalne obwody sterowania jakością (LOSJ) obejmują kilka połączonych ze sobą etapów cyklu życia produktu.
  • Rozległe obwody sterownia jakością (ROSJ) obejmują cały cykl życia produktu.


Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Często jest utożsamiane ze sterowaniem jakością. W rzeczywistości jest to sterowanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

W statystycznym sterowaniu jakością najczęściej stosowane są metody należące do siedmiu podstawowych narzędzi sterowania jakością:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie Jakością - Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • A. Iwasiewicz: Zarządzanie Jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.