Stanowisko

! Ten artykuł dotyczy stanowiska jako elementu struktury organizacyjnej. Zobacz też Stanowisko pracy jako przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

Stanowisko – posada lub funkcja pełniona w przedsiębiorstwie, element struktury organizacyjnej. Kwestie związane z liczbą stanowisk, nazewnictwem itp. są uzależnione od polityki firmy, zarówno w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jak i w procesie budowania marki.

Spis treści

Słownik stanowiskObecnie na rynku pracy można spotkać się z dwoma rodzajami nazewnictwa. Oprócz polskich, przyjmujących oczywiście pewną swoistą specyfikację biznesową, spotyka się coraz więcej określeń anglojęzycznych. Ma to swoje uzasadnienie tylko w kilku przypadkach. Terminologia obca jest stosowna, gdy firma działa na skalę międzynarodową, organizuje wymianę handlową w dużej skali (export-import), posiada oddziały zagraniczne albo gdy językiem codziennej komunikacji jest angielski. W przypadku firm polskich działających tylko w skali kraju stosowanie terminologii angielskiej jest z kolei efektem prób ujednolicenia standardów lub zabiegiem czysto marketingowym. Rekrutacja na stanowiska Sales Representative (a nie przedstawiciela handlowego) czy Chief Accountant (a nie księgowego) podnosi prestiż firmy.

Stosowanie niektórych anglojęzycznych nazw stanowisk wynikać może także z braku polskiego odpowiednika. Nie wszystkie słowa i zwroty można przetłumaczyć na język polski. Przy próbie przetłumaczenia danego zwrotu można często zmienić z kolei sens wyrażenia lub słowa. Czasem też nazwa oryginalna (angielska) lepiej oddaje istotę stanowiska, a częste i powszechne jej stosowanie sprawia, że tłumaczenie polskie zostaje wyparte z naszej świadomości.

Przykłady obcojęzycznych nazw stanowisk

Stanowiska bez odpowiedników polskich
 • Webmaster – osoba na tym stanowisku głównie tworzy i aktualizuje serwisy internetowe, odpowiada za sprawne funkcjonowanie strony internetowej firmy, rozwija związane z nią aplikacje, wprowadza nowe produkty internetowe, zapewnia właściwą obsługę wszystkim użytkownikom serwisu. Często tworzy sieci wewnętrzne w obrębie firmy i czuwa nad nimi.
 • Copywriter – osoba, której zadania skupiają się na tworzeniu (kreacja) i pisaniu (realizacja) tekstów reklamowo-marketingowych. Copywriterów najczęściej spotkamy w agencjach reklamowych i PR.
 • Merchandiser – osoba, która odpowiada za systematyczne uzupełnianie i wykładanie produktów firmy w punktach sprzedaży (np. sieciach handlowych), sprawdzanie stanu zapasów towarów, przygotowywanie raportów i sprawozdań, utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem firmy.
 • Project Manager – do jego obowiązków należy kierowanie zespołem oraz koordynacja działań osób zaangażowanych w dane przedsięwzięcie, a także planowanie i wprowadzanie strategii działań w ramach danego projektu, analiza jakościowa i ilościowa rynku i dostępnych zasobów, opracowywanie biznesplanów, monitorowanie działań, sporządzanie sprawozdań i raportów okresowych oraz końcowych.
 • Product Manager – osoba na tym stanowisku opiekuje się określonym produktem, w związku z czym planuje, realizuje i ocenia skuteczność działań promocyjno - sprzedażowych prowadzonych dla tej grupy (lub pojedynczego produktu).


Stanowiska z odpowiednikami polskimi
 • Brand Manager (Menedżer ds. marki, Opiekun marki) – osoba na tym stanowisku najczęściej odpowiada za wprowadzenie nowej marki na rynek. Może także odpowiadać za markę już istniejącą. Przygotowuje i realizuje kampanie marketingowe danej marki, przygotowuje raporty, kontroluje skuteczność i stopień realizacji podjętych przez siebie działań.
 • Human Resources Specialist (Specjalista ds. Zasobów Ludzkich) – na tym stanowisku dana osoba przeprowadza projekty rekrutacyjne, wdraża i koordynuje politykę personalną firmy, opracowuje finansowe i pozafinansowe systemy motywacyjne, prowadzi szkolenia i procesy rekrutacji przy wykorzystaniu nowoczesnych metod z zakresu HR. Odpowiada także za bieżące doradztwo z zakresu spraw personalnych dla menedżerów oraz pracowników firmy, a także prowadzi administrację personalną.
 • Key Account Manager (Kierownik ds. Kluczowych Klientów) – odpowiedzialny jest za realizację planów sprzedażowych, budowanie wizerunku firmy, negocjowanie kontraktów, pozyskiwanie i nawiązywanie trwałych relacji z klientami, sporządzanie raportów sprzedaży.
 • Office Manager (Kierownik biura) – osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za prowadzenie i obsługę biura firmy.
 • Quality Manager (Kierownik ds. jakości) – ten kierownik odpowiada przede wszystkim za: koordynowanie pracy Działu Jakości, konstruowanie, wdrażanie oraz nadzór nad realizowaniem procedur utrzymania jakości, tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów, produktów, czy usług, planowanie i nadzór nad audytami jakości, nadzór nad realizacją działań poprawczych i profilaktycznych.
 • Research and Development Manager (R&D Manager) (Kierownik ds. Badań i Rozwoju) – osoba ta jest odpowiedzialna za opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów, produktów czy usług, przygotowywanie, testowanie produktów i procesów, monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów/procesów, opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, przygotowywanie raportów i prezentacji dla osób decyzyjnych oraz na potrzeby zewnętrzne.
 • Sales Director (Dyrektor ds. Sprzedaży) – osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za organizowanie pracy zespołów sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie i wprowadzanie planów sprzedażowych, ocenę i rozwój nowych możliwości sprzedażowych dla produktów i usług, opracowywanie planów budżetu i strategii, monitorowanie i analizę danych rynkowych dotyczących segmentów klientów i działań konkurencji, prowadzenie szkoleń dla zespołów sprzedaży.
 • Sales Executive (Specjalista/Koordynator ds. Sprzedaży) – zakres obowiązków tej osoby to: sprzedaż produktów/usług, pozyskiwanie klientów, prowadzenie negocjacji handlowych, kompleksowe opracowywanie ofert i zawieranie umów.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.