Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa ang. notes to financial statement

Informacja dodatkowa – jeden z pięciu elementów sprawozdania finansowego. Dostarcza pogłębionych informacji o Bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Powinna zawierać istotne dane i objaśnienia, które są niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym.

Spis treści

Opis

Sprawozdanie finansowe - dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą następujące dokumenty[1]:
 1. Bilans.
 2. Rachunek zysków i strat.
 3. Informacje dodatkowe:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • informacje dodatkowe i objaśnienia.


W przypadku kiedy organizacja podlega obowiązkowi badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (patrz Obowiązek badania przez biegłego rewidenta), do elementów sprawozdania zalicza się także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz Rachunek przepływów pieniężnych.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów[2].

Informacje dodatkowe posiadają duże znaczenie informacyjne i które dotyczą kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej, jak również rentowności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Są to informacje, które nie są zamieszczane w bilansie czy rachunku zysków i strat. Ich zakres jest zróżnicowany w zależności od charakteru działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak również od potrzeb odbiorców informacji. Jeżeli jednostka gospodarcza sporządza bilans i rachunek zysków i strat w formie uproszczonej, sporządza informację dodatkową również w od­powiednio uproszczonej formie.

Informacja dodatkowa dzieli się na dwie części[3]:
 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia.


Pełną charakterystykę zakresu informacji dodatkowej - jakie zawiera sprawozdanie finansowe - można znaleźć w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zawartość

W informacji dodatkowej można zamieścić szereg informacji, które nie są zawierane w bilansie czy rachunku wyników, ale mają duże znaczenie dla przejrzystości i rzetelności całego sprawozdania. Każda pozycja, do której są zamieszczane dodatkowe objaśnienia, powinna zawierać także odnośnik, umożliwiający szybkie powiązanie ich z danymi.

Wprowadzenie do sprawozdania

Wprowadzenie do sprawozdania, oprócz danych firmy, powinno zawierać informacje na temat okresu objętego sprawozdaniem, a także informacje o podmiotach, których dotyczy sprawozdanie (w przypadku sprawozdania skonsolidowanego). Powinny być tu też opisane przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny, metody sporządzania sprawozdania oraz przyczyny i skutki ewentualnych zmian.

Oto przykłady danych i informacji, jakie można zamieścić w tej części sprawozdania:
 1. Informacje identyfikujące jednostkę:
  • nazwa,
  • adres siedziby,
  • przedmiot działalności,
  • posiadane jednostki organizacyjne.
 2. Czas trwania działalności jednostki.
 3. Okres objęty sprawozdaniem.
 4. Informacje o podmiotach objętych sprawozdaniem.
 5. Objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania spra­wozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentual­nych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:
  • omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji), aktywów i pasywów oraz przychodów i Kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
  • przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawoz­danie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego,
  • przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki,
  • informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawoz­dania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,
  • informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat,
  • informacje o ważnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

W tej części należy zamieścić opis danych informacji zamieszczonych w bilansie i rachunku zysków i strat, ewentualnie także w zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Można zawrzeć także informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty.

Oto przykłady danych i informacji, jakie można zamieścić w tej części sprawozdania:
 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz ele­mentach rachunku zysków i strat:
  • zmiany stanu środków trwałych wg ich grup rodzajowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych - zawiera­jące stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejsze­nia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),
  • wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
  • wartość nieamortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środ­ków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
  • zobowiązania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych wo­bec Budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,
  • dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
  • stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych,
  • propozycje co do sposobu podziału Zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
  • dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,
  • podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:
   • do 1 roku,
   • od 1 do 5 lat,
   • ponad 5 lat.
  • wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów,
  • wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),
  • zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
 2. Wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do rozumienia pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat:
  • struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj i eks­port) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,
  • wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amorty­zacyjnych (umorzeniowych),
  • wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
  • informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zanie­chanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,
  • rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto,
  • dane o kosztach według rodzaju w jednostkach, które sporządzają rachunek zysków s strat w wariancie kalkulacyjnym:
   • zużycie materiałów i energii,
   • usługi obce.
   • podatki i opłaty,
   • wynagrodzenia,
   • świadczeniu na rzecz pracowników,
   • amortyzacja,
   • pozostałe koszty,
  • koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, .środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby,
  • informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,
  • podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
  • przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.
 3. Proponowany podział zysku albo sposób pokrycia straty.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.