Sprawozdania F01 i F02

Sprawozdania F01 i F02sprawozdania finansowe sporządzane na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, informujące o występujących trendach w działalności przedsiębiorstwa, zmianach w zatrudnieniu i płacach. Firmy sporządzające te sprawozdania, są wybierane losowo przez GUS. Głównym celem sporządzania sprawozdań F01 i F02 jest dostarczenie GUS-owi informacji dających podstawę do prowadzenia bieżących krótkookresowych analiz gospodarczych. Dokumenty te mogą również zostać wykorzystane przy obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB.

Spis treści

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą następujące dokumenty[1]:
 1. Bilans.
 2. Rachunek zysków i strat.
 3. Informacje dodatkowe:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • informacje dodatkowe i objaśnienia.


W przypadku kiedy organizacja podlega obowiązkowi badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (patrz Obowiązek badania przez biegłego rewidenta), do elementów sprawozdania zalicza się także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz Rachunek przepływów pieniężnych.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów[2].

Zalecenia GUS

W celu zapewnienia jednolitej formy sprawozdawczości finansowej Główny Urząd Statystyczny, na wniosek ministra finansów, wydaje dla jednostek gospodarczych instrukcje i wzory sprawozdawcze.

Urząd określa w nich:
 • jednostki zobowiązane do składania sprawozdań,
 • jednostki uprawnione do ich otrzymywania,
 • terminy i tematykę,
 • zasady wypełniania poszczególnych sprawozdań.


Sprawozdanie F01

Sprawozdanie F01 jest sprawozdaniem podsumowującym kwartalną działalność przedsiębiorstwa.

F01 składa się z następujących części:
 1. Rachunek zysków i strat - informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne, stanowi zatem istotną informację o rentowności jednostki. W rachunku wykazuje się oddzielnie:
 2. Przeciętna liczba zatrudnionych osób.
 3. Wybrane elementy Bilansu:
  • wybrane Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki,
  • wybrane Pasywa - źródła finansowania aktywów, głównie kapitały obce.


Sprawozdanie F02

Sprawozdanie F02 jest sprawozdaniem rocznym.

F02 składa się z następujących części:
 1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (podmioty aktywne i nieaktywne).
 2. Wybrane elementy bilansu:
 3. Rachunek zysków i strat - w taki sam sposób jak w sprawozdaniu F01.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.