Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ang. limited liability company

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, którzy nazywani są wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Ten rodzaj spółki kapitałowej spotykany jest w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

Spis treści

Cechy

"Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • umowa spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego;
 • wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
 • spółka posiada osobowość prawną;
 • kapitał zakładowy musi posiadać nie mniejszy niż 5.000 zł;
 • wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone w formie gotówki lub aportów;
 • udziały mogą być równej albo nierównej wartości;
 • każdy wspólnik ma prawo kontroli, czyli wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia w spółce Rady Nadzorczej, albo Komisji Rewizyjnej prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone;
 • spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • do zarejestrowania spółki konieczna jest całkowita wpłata kapitału zakładowego;
 • wyłączenie wspólnika wymaga decyzji sądu"[1].


Od 1 stycznia 2012 jest również możliwa rejestracja spółki z o.o. przez Internet na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy. Popularna nazwa tej usługi to S24.Zaletami tego rozwiązania są:
 • brak kosztów notarialnych;
 • szybkość – spółka jest rejestrowana zwykle w ciągu jednego dnia roboczego;
 • obniżenie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów do sądu rejestrowego.


W pierwszym roku po wprowadzeniu tej usługi (2012 rok) przez Internet zarejestrowano 3689 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli 15% wszystkich zarejestrowanych[2].

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki wynikające z przyczyn zawartych w umowie, podjęte uchwałą wspólników lub z innych przyczyn wymienionych w kodeksie spółek handlowych może nastąpić przez upadłość lub likwidację. Faktyczne rozwiązanie spółki następuje dopiero w chwili wykreślenia jej z KRS-u.

Organy spółki

Organy spółki to:
 • Zgromadzenie wspólników - najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały większością zwykłą (w ważnych sprawach większością kwalifikowaną) w głosowaniu jawnym lub tajnym (wybory lub gdy zażąda tego przynajmniej jeden wspólnik);
 • Zarząd - powoływany przez Zgromadzenie Wspólników, lub przez Radę Nadzorczą;
 • Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna - organy, które sprawują nadzór nad działalnością Zarządu.


Prawa wspólników

Niektóre prawa wspólników w spółce z o.o. nabywa każdy wspólnik, niektóre nadawane są natomiast przez zapisy w umowie lub spełnienie określonych warunków. Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma:
 • prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników;
 • prawo głosu;
 • prawo do udziału w zyskach;
 • prawo do nadzoru nad działalnością spółki;
 • prawo do zbywania udziałów;
 • prawo do kontroli.


Obowiązki wspólników

 • Obowiązek wniesienia wkładu
 • Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu
 • Obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału
 • Obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych[3]


Polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce spółka tego typu jest spółką handlową, czyli taką której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników).Liczba wspólników posiadających udziały w spółce może być dowolna. W przypadku, gdy jest tylko jeden wspólnik, to oświadczenia woli wobec spółki składa on w formie pisemnej pod rygorem nieważności[4]. Jeżeli jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, to czynność prawna między wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Wypis tego aktu notarialnego notariusz przesyła sądowi rejestrowemu[5].Spółka z o.o. jest najpopularniejszą formą prawną spośród spółek handlowych w Polsce.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.