Spółka partnerska ang. limited liability partnership

Spółka partnerska - spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej. Została wprowadzona do systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeksu spółek handlowych.

Spis treści

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej są następujące:
 • umowa spółki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności[1];
 • powstaje z chwilą wpisu do KRS;
 • celem spółki jest wykonywanie wolnego zawodu,
 • odpowiedzialność wspólników jest ograniczona (partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów);
 • działa pod własną firmą;
 • firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera (dodatkowe oznaczenie "i partner", bądź "i partnerzy", albo "spółka partnerska") oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce;
 • musi się składać z co najmniej dwóch wspólników.


Wspólnicy

Wspólnikami w spółce partnerskiej – zwanymi partnerami – mogą być tylko osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe, choćby tworzyli je reprezentanci wolnych zawodów. Dodatkowym elementem charakteryzującym osoby wspólników, jest wykonywanie przez nich określonych wolnych zawodów[2].Unikatową, jak na spółkę osobową, cechą spółki partnerskiej jest możliwość ustanowienia zarządu identycznego jak w spółce z o.o.. Nie jest on jednak organem tej spółki, gdyż tylko osoby prawne działają przez swoje organy.

Odpowiedzialność wspólników

Wszyscy partnerzy solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania, które wiążą się z jej zwykłym funkcjonowaniem. Partnerzy w spółce partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które są spowodowane działaniem innych wspólników.

Rozwiązanie

Spółka partnerska może być rozwiązana ze względu na:
 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • jednomyślną uchwałę wszystkich partnerów;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • utratę przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu;
 • śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera;
 • prawomocne orzeczenie sądu.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.