Socjotechnika

inżynieria społeczna

Socjotechnika - ogół metod, środków i działań praktycznych, zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych. Działania socjotechniki stanowią jeden ze środków walki o władzę, rozwiązywania konfliktów społecznych i komunikacji społecznej.

Socjotechnika bywa także określana jako:
  • techniczne możliwości nauk społecznych i planowania i skutecznego kreowania zmian społecznych;
  • celowe postępowanie, którego efektem mają być potrzebne systemowi sterującemu zmiany w obiekcie sterowanym;
  • nauka praktyczna, której przedmiotem jest celowe postępowanie, a zadaniem projektowanie oparte na przyjętym systemie wartości uznanych twierdzeń teoretycznych.

Formy socjotechniki

Działalność socjotechniczną można sprowadzić do trzech form:
  • działania perswazyjne - za pomocą, których system sterujący wpływa na zmianę poglądów oraz postaw jednostki manipulowanej. Taki przekaz charakteryzuje duży stopień jawności intencji nadawcy a także wyrazistością wykładników perswazji;
  • działania manipulacyjne, poprzez które usiłuje zmienić poglądy, zachowania i postawy wbrew woli jednostki sterowanej lub bez jej wiedzy;
  • działania facylitacyjne mające na celu stworzenie realnych sytuacji, które mogą ułatwić kształtowanie nowych poglądów i postaw ludzi.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.