Ustanowienie elementów sterowania (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Setting up project controls ang. Setting up project controls

Ustanowienie elementów sterowania - podproces inicjowania projektu, który określa elementy sterowania projektem, na podstawie informacji ustalonych we wcześniejszych podprocesach w ramach Inicjowania projektu.

Spis treści

Podstawowa zasada

Należy uzgodnić wymagany przez Komitet Sterujący poziom kontroli nad projektem po jego zainicjowaniu, a także określić mechanizmy sprawowania rzeczonych kontroli (elementów sterowania). Analogicznie, Kierownik Projektu ustala poziom kontroli nad pracami kierowników zespołów.

Elementy sterowania pozwalają na zarządzanie projektem w sposób wydajny i efektywny, a także zgodny ze skalą, ryzykiem, złożonością i wagą realizowanego projektu. Skuteczne sterowanie projektem stanowi warunek wstępny dla zarządzania przez wyjątki (ang. management by exceptions) - jednej z fundamentalnych zasad metodyki PRINCE2.

Opis

Na elementy sterowania projektem składają się:

W celu ich ustanowienia PRINCE2 zaleca wykonanie niżej wymienionych czynności:

(czynność ta może pociągać za sobą potrzebę ostatecznego określenie nie obsadzonych wcześniej ról, realokacji ról już przyporządkowanych lub przeprojektowania całego zespołu zarządzania projektem)

Własność/Odpowiedzialność

Dla poszczególnych elementów wyjściowych (produktów) danego podprocesu:

Pozostałe dwa produkty tego podrocesu są opcjonalne, w zależności od ustanowionych kontroli:
  • dla opisów ról (podobnie jak w przypadku elementów sterowania) wytwórcą jest Kierownik Projektu, ich przeglądu dokonuje Nadzór Projektu, a zatwierdzają je wspólnie: Główny Dostawca, Główny Użytkownik oraz Przewodniczący Projektu
  • odpowiedzialność za Strukturę zespołu zarządzania projektem wygląda identycznie, z tym że, w tym przypadku odpada rola testera w postaci Nadzoru Projektu


Wejścia i wyjścia

Elementami wejściowymi tego podprocesu są:

(jako części Dokumentacji Inicjowania Projektu)

Natomiast do jego elementów wyjściowych zalicza się:

i opcjonalnie:

=Zobacz też=

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.