Główny Użytkownik (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Senior User ang. Senior User

Główny Użytkownik - rola w Komitecie Sterującym odpowiedzialna za zagwarantowanie, że potrzeby użytkownika są prawidłowo określone oraz że dostarczone rozwiązanie spełniają te potrzeby. Rola ta reprezentuje interesy wszystkich tych, którzy będą wykorzystywali produkty projektu dla osiągnięcia wyznaczonych celów lub korzyści biznesowych. Rola Głównego Użytkownika zapewnia zasoby użytkownika i, aby uwzględnić interesy wszystkich użytkowników, jej właściwe sprawowanie może wymagać więcej niż jednej osoby.

Zakres obowiązków

Do obowiązków Głównego Użytkownika należy:

 • zapewnienie określenia oczekiwań jakościowych klienta i kryteriów akceptacji dla projektu
 • zapewnienie istnienia specyfikacji pożądanego rezultatu projektu
 • zapewnienie, że wytworzone przez projekt produkty przyniosą oczekiwane rezultaty i sprostają wymaganiom użytkownika
 • zapewnienie realizowania oczekiwanych korzyści (pochodzących z wyników projektu)
 • dokonanie zestawienia rzeczywistych korzyści z prognozowanymi w czasie przeglądów korzyści
 • rozwiązywanie konfliktów dotyczących priorytetów i wymagań użytkownika
 • zapewnienie dostępności wszelkich zasobów użytkownika niezbędnych dla projektu
 • podejmowanie decyzji odnośnie zagadnień przekazanych z niższych szczebli zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony oczekiwanych korzyści
 • udzielanie instrukcji i porad kierownictwu użytkownika we wszelkich sprawach związanych z projektem
 • prezentowanie punktu widzenia użytkownika na temat zaleceń działań następczych
 • sprawowanie nadzoru projektu z punktu widzenia użytkownika


Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.