Firmy Ochroniarskie Przekierowano ze strony: Security companies ang. security companies

Firmy Ochroniarskieprzedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową ochroną osób i mienia, z których usług korzystają zarówno firmy i organizacje, jak i osoby prywatne.

Spis treści

Koncesja

Chcąc utworzyć firmę ochroniarską należy zdobyć koncesję na realizowanie usług ochrony osób i mienia. „Tego typu dokument można uzyskać jeżeli przedsiębiorca posiada licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Jeżeli firma jest prowadzona w formie spółki cywilnej, komandytowej lub jawnej, to co najmniej jeden ze wspólników musi posiadać licencję.”[1]

Organ koncesyjny może jednak odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:
 • gdy Przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności objętej koncesją,
 • ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,
 • przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na działalność lub przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była osobą uprawnioną do reprezentowania innego przedsiębiorcy lub była jej pełnomocnikiem ustanowionym do kierowania działalnością określoną w koncesji, a jej działalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję temu przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.


Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący firmę ochroniarską zobowiązany jest:

 1. Powiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej.
 2. Prowadzić i przechowywać Dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów.
 3. Przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 2, na żądanie organu upoważnionego do kontroli.
 4. Zachowywać formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Przedsiębiorca powinien również oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację firmy, która ich zatrudnia. Ich identyfikatory i odznaki powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.

Usługi

Oferta usług firm ochroniarskich obejmuje m.in.:
 • audyt bezpieczeństwa,
 • ochronę imprez masowych,
 • ochronę mienia,
 • konwojowanie,
 • ochronę osób prywatnych,
 • instalację systemów alarmowych,
 • instalację systemów dozorowych,
 • usługi detektywistyczne,
 • przeliczanie i konwojowanie wartości pieniężnych (Cash Handling).


Polski rynek firm ochroniarskichMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 1998- 2006, wydało 5.246 koncesji na usługi związane z ochroną osób i mienia, z czego:
 • 892 koncesje wycofano,
 • 4.354 było aktywnych w 2006 roku.


Natomiast według badań Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2010 roku aktywnie funkcjonowało 3.223 firmy ochroniarskie.

Niezwykle trudno określić dokładną liczbę, działających w Polsce, firm ochroniarskich. „Na rynku branży ochrony królują oczywiście potentaci. Według szacunkowych danych pięć największych firm skupia 30 do 35 % udziału w rynku podczas gdy w Europie zachodniej proporcje są dokładnie odwrotne (w niektórych przypadkach udział w rynku wynosi dla największych graczy nawet 90%). Różnica jest jeszcze jedna – w Polsce poza wielką piątką funkcjonuje jeszcze kilka tysięcy podmiotów, podczas gdy w Europie jest to przedział 100 – 500 firm silnych lokalnie, oraz firm niszowych specjalizujących się w bardzo konkretnych usługach.”[2]

Cofnięcie koncesji

Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli:
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,
 • przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale jej zaprzestał.


Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca:
 • w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją,
 • rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.


Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.