SCC Przekierowano ze strony: Safety Checklist Contractors ang. Safety Checklist Contractors

SCC (Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów) – narzędzie do oceny systemu bezpieczeństwa i efektów osiągniętych przez kontrahenta w tym zakresie. Zastosowanie SCC oznacza doskonalenie działania z zakresu bezpieczeństwa w organizacji zatrudnionej do wykonania niebezpiecznych prac. Certyfikat SCC zapewnia, że niebezpieczna praca jest wykonywana przez kompetentną organizację z przeszkolonymi pracownikami, profesjonalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem i poważnym podejściem do spraw BHP. Obecnie kierownictwa dużych firm często wymagają aby kontrahenci pracujący dla nich mieli ważny certyfikat SCC 2000/03.

Spis treści

Zastosowanie

System SCC stosowany jest w wielu przedsiębiorstwach, w różnych gałęziach gospodarki. Wdrażany jest głównie w przedsiębiorstwach gdzie wykonywane są prace niebezpieczne dla życia i środowiska.

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrachentów (SCC) ma na celu:

Wyróżnia się dwa rodzaje certyfikacji:
 • Certyfikacja ograniczona - dla przedsiębiorstw zatrudniających do 35 osób (włączając w to pracowników sezonowych i praktykantów). Certyfikowane i oceniane są:
  • działania związane z BHP,
  • ochrona środowiska bezpośrednio na stanowiskach prac.
 • Certyfikacja nieograniczona - dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 35 osób, (włączając w to pracowników sezonowych i praktykantów), oraz dla firm zatrudniających poniżej 35 pracowników, ale korzystających z usług podwykonawców. Ocenie i certyfikacji poddawane są:
  • działania związane z BHP,
  • ochrona środowiska bezpośrednio na stanowiskach pracy,
  • system zarządzania bezpieczeństwem,
  • ochrona zdrowia pracowników,
  • ochrona środowiska przedsiębiorstwa.


Wymagania

W celu otrzymania certyfikatu SCC, przedsiębiorstwo musi posiadać:
 • niski wskaźnik wypadkowości,
 • paszporty bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników wykonujących dane zadanie,
 • pozytywną ocenę z audytu dokonanego przez niezależną jednostkę certyfikującą.


SCC a PN-N 18001

Standard SCC może być traktowany jako kolejny element doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Organizacja posiadająca wdrożony system zgodny z normą PN-N 18001 może wymagać od swoich podwykonawców wdrożenia SCC jako elementu spełniania punktu 4.4.10 Podwykonawstwo – aby podwykonawcy stosowali jak najlepsze rozwiązania w zakresie BHP.

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów

Na potrzeby certyfikacji, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udokumentowania spełnianych wymogów BHP. W celu sprawdzenia stosuje się listę składającą się z 12 elementów i zawierającą w sumie 47 pytań. Lista ta składa się z pytań obowiązkowych i pytań uzupełniających:
 1. BHP;
 2. Analiza ryzyka;
 3. Szkolenia, informacja oraz instrukcje;
 4. Konsultacje dotyczące BHP oraz ochrony środowiska;
 5. Projekt dotyczący BHP oraz ochrony środowiska;
 6. Ochrona środowiska;
 7. Przygotowanie na sytuacje wyjątkowe;
 8. Inspekcje i kontrola dotycząca BHP oraz ochrony środowiska;
 9. Troska o zdrowie pracowników;
 10. Kontrola narzędzi pracy, materiałów, wyposarzenia oraz maszyn;
 11. Zaopatrzenie;
 12. Odnotowywanie oraz analiza wypadków i problemów.


Korzyści z wdrożenia SCC

Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia zasad SCC przez podwykonawcę należą:
 • obniżenie liczby wypadków, poprzez usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych z BHP, jak również z ochroną środowiska;
 • konsekwentne dotrzymywanie zaleceń przepisów BHP w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych;
 • umocnienie identyfikacji, motywacji i więzi pracowników z przedsiębiorstwem poprzez włączenie kierownictwa w proces ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • wzrost zaufania ze strony zleceniodawcy;
 • umocnienie wizerunku i przewagi konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie zdolności do zapewniania bezpieczeństwa pracy.


Jako najważniejsze korzyści dla zleceniodawcy wynikające z wdrożenia zasad SCC przez podwykonawcę należy wymienić:
 • certyfikowany system SCC zapewnia zleceniodawcę, że zatrudnieni podwykonawcy będą postępować zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
 • dzięki porównywalnym systemom wymagań przy zarządzaniu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy unika się nieporozumień między kontrahentami;
 • istnieje możliwość obniżki kosztów u obu kontrahentów, gdyż wydłużają się okresy bezawaryjnej pracy i tracą rację bytu kosztowne audyty przeprowadzane przez zleceniodawców;
 • zmniejsza się czas przestojów maszyn i urządzeń z winy podwykonawcy;
 • wzrost świadomości znaczenia BHP wśród pracowników prowadzi do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy;
 • wyraźny wzrost bezpieczeństwa prawnego.


Poprawa bezpieczeństwa w obszarze podzlecania prac kontraktowych i redukcja ilości awarii urządzeń stanowi ochronę życia ludzi i otaczającego ich środowiska. To sprawia że certyfikacja SCC jest zaletą nie tylko dla kierownictwa firmy i jej dostawców, ale także dla każdego pracownika i ogółu społeczeństwa.

SCC może zostać wdrożone w dowolnej organizacji/firmie, bez względu na branżę i na wielkość przedsiębiorstwa, a certyfikaty SCC mogą być udzielane w ramach certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 14001, co redukuje koszty związane z certyfikacją.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.