SWO G. Weinricha

System wczesnego ostrzegania G. Weinricha - wielowymiarowy systemy wczesnego ostrzegania zbudowany na schemacie oceny punktowej z wyodrębnionymi trzema klasami ryzyka.

Wskaźniki

Do wskaźników należą:
  • X1 = kapitał własny / kapitał obcy
  • X2 = (środki pieniężne + należności) / aktywa ogółem
  • X3 = (środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe + należności - zobowiązania krótkoterminowe) / (koszty operacyjne - amortyzacja)
  • X4 = (wynik finansowy netto + odsetki) / aktywa ogółem
  • X5 = przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem
  • X6 = zobowiązania ogółem / nadwyżka finansowa
  • X7 = (zobowiązania ogółem - środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe + należności) / dochody operacyjne netto
  • X8 = (zobowiązania towarowe + weksle) / zakup towarów
W zależności od poziomu wskaźnika przyporządkowuje się mu ocenę od 1 (bardzo dobra) do 5 (bardzo zła).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.