SMART (ITIL)

SMART - określony w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) akronim ułatwiający zapamiętanie, że uzgodnione docelowe poziomy w umowie o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA) i planach projektów powinny być:[1]
  • konkretne (ang. Specific)
  • mierzalne (ang. Measurable)
  • osiągalne (ang. Achievable)
  • odpowiednie (ang. Relevant)
  • określone w czasie (ang. Time-bound)


Obszerniejszy opis w artykule SMART.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.