Analiza awarii usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: SFA (ITIL) ang. service failure analysis, SFA

Analiza awarii usługi - technika wykorzystywana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) do zidentyfikowania źródłowej przyczyny jednej lub większej ilości przerw w świadczeniu usługi informatycznej. Analiza awarii usług (ang. SFA) identyfikuje szanse usprawnienia nie tylko infrastruktury IT, ale również procesów i narzędzi dostawcy usług informatycznych. Analiza awarii usługi (ang. SFA) jest raczej ograniczoną czasowo czynnością, podobną do projektu, niż ciągłym procesem analizy.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.