Model dopasowania strategicznego Przekierowano ze strony: SAM ang. Strategic Alignment Model, SAM

SAM
model
Business IT Alignment
Właścicielbrak
Powstanie1993 r.
TwórcyJ.C. Henderson

N. Venkatraman
Ogólny model

dopasowania strategicznego
Model dopasowania strategicznego - opublikowany w 1993 r. model opisujący dopasowanie biznes-IT. Autorami modelu są J.C. Henderson i N. Venkatraman. Jest on traktowany jako punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych rozważań teoretycznych i zastosowań praktycznych, jak np. Model dojrzałości dopasowania strategicznego czy Mapa strategii.

Spis treści

Założenia SAM

Efektywność ekonomiczna jest bezpośrednio uzależniona od zdolności organizacji do tworzenia dopasowania między pozycją przedsiębiorstwa na rynku a jego strukturami administracyjnymi. Dopasowanie to ma charakter dynamiczny czyli stanowi ciągły proces adaptacji i zmian.

Oznacza to, że ważna jest nie tylko sama technologia, lecz duże znaczenie mają umiejętności organizacji do jej wykorzystania w celu odróżnienia się od konkurencji. Żadna pojedyncza aplikacja, choćby najbardziej zaawansowana, nie może więc zapewnić trwałej przewagi konkurencyjnej. Możliwość taką oferuje jedynie umiejętne wykorzystanie nowych możliwości oferowanych przez technologie informatyczne.

Warto zaznaczyć, że model ten wskazuje na niebagatelną rolę planowania i przewidywania zmian w projektowaniu struktur administracyjnych i technologii infor­ma­tycznych. Rzecz dotyczy nie tylko wykorzystywania pojedyn­czych apli­kacji, lecz zbudowania całego systemu zależności w celu zwię­kszenia wydajności procesów biznesowych.

Elementy SAM

Model wyróżnia cztery elementy tworzące dwa piony (pion biznesu i pion IT) oraz dwie warstwy (warstwę strategii tzw. „zewnętrzną” i warstwę procesów – tzw. „wewnętrzną”). Poszczególne elementy to:
 • Strategia biznesu
  • Zakres biznesu – rynki, produkty, usługi, serwis, grupy klientów, strefy konkurencji, dostawcy, konkurenci (obecni i potencjalni)
  • Wyróżniające kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu i kluczowe kompetencje decydujące o pozycji konkurencyjnej firmy
  • Nadzór korporacyjny – relacje między zarządem firmy a jej interesariuszami, także wpływ na przedsiębiorstwo przepisów i regulacji oraz zarządzanie relacjami z partnerami
 • Infrastruktura organizacyjna i procesy
  • Struktura organizacyjna – sposób zorganizowania firmy (np. struktura hierarchiczna, struktura zdecentralizowana, macierzowa, dywizyjna)
  • Procesy – przebieg procesów w przedsiębiorstwie (główne procesy dające wartość oraz restrukturyzacja)
  • Umiejętności – zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, szkolenia, motywowanie, kultura organizacyjna)
 • Strategia IT
  • Zakres technologii – istotne aplikacje i technologie
  • Kompetencje systemowe – możliwości, którymi wyróżniają się usługi IT (np. dostęp do informacji istotny w tworzeniu lub realizacji strategii przedsiębiorstwa)
  • Nadzór IT – sposób podziału nadzoru nad zasobami, ryzykiem i odpowiedzialnością w IT między menedżerów biznesowych, menedżerów IT i dostawców usług
 • Infrastruktura i procesy IT
  • Architektura – priorytety, polityki i wybory technologiczne integrujące aplikacje, sieci, sprzęt i zarządzanie informacją w spójna platformę
  • Procesy – praktyki i działania odpowiadające za rozwój i utrzymanie aplikacji oraz zarządzanie infrastrukturą IT
  • Umiejętności – zarządzanie zasobami ludzkimi w IT (rekrutacja, motywowanie, szkolenia, kultura organizacyjna)


W modelu Hendersona i Venkatramana kładzie się nacisk na:
 • dopaso­wanie strategiczne, czyli wzajemne powiązania strategii przedsiębiorstwa i jego struktury oraz struktury i strategii IT
 • integrację funkcjonalną, która określa spójność między potrzebami organizacji w zakresie realizacji procesów biznesowych a infrastrukturą IT.


Perspektywy analizy

W modelu SAM można zidentyfikować osiem teoretycznych perspektyw dopasowania. Praktyczne znaczenie maja cztery z nich:
 • gdy punktem wyjścia jest strategia biznesu:
  • perspektywa realizacji strategii biznesu,
  • perspektywa transformacji technologicznej,
 • gdy punktem wyjścia jest strategia IT:
  • perspektywa potencjału konkurencyjnego,
  • perspektywa usług IT.


Wykorzystanie SAM

 • Nie podaje konkretnego sposobu osiągnięcia strategicznego dopasowania IT i biznesu.
 • Wskazuje kierunki działań, które przedsiębiorstwo może podjąć, w celu lepszego dopasowania.
 • Wybór właściwej perspektywy oraz narządzi jej służących będzie zależał od specyfiki przedsiębiorstwa i jego otoczenia.


Zobacz też

Bibliografia

 • Alignment models, Wikipedia en
 • J.C. Henderson, N. Vankatraman: Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations, IBM Systems Journal, 1993, Vol. 32, No. 1.
 • Remigiusz Orzechowski: Badanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH, Warszawa 2008
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.