Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe - pojęcie, które jest następująco definiowane przez Ministerstwo Pracy:

"prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy."


Sam termin ryzyko zawodowe został ustalony w dyrektywie unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.

Spis treści

Podstawy prawneKodeks pracy stanowi, że pracodawca:
"zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz... informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami."
Zgodnie z powyższym pracodawca zobowiązany jest:
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym (w związku z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami);
 • stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom (w związku z pracą).


Z kolei Rozporządzenie MPiPS stanowi, że pracodawca zobowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności wymienia się dwa obowiązki:
 • zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości (uwzględniając możliwości psychofizyczne);
 • zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji, które nie powodują zagrożeń).


Ocena ryzyka zawodowegoOcena ryzyka zawodowego to: "porównanie poziomu ryzyka, które zostało określone w wyniku dokonania oceny z poziomem, który jest uznawany za akceptowalny". Ocena ta jest ujęta w normie PN-N18002 jako procedura oceny ryzyka zawodowego i obejmuje ona:
 • zebranie informacji niezbędnych do oceny korygujących,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego,
 • określenie dopuszczalności,
 • ustalenie niezbędnych działań.

Metody oceny ryzyka zawodowegoLiteratura fachowa podaje liczne przykłady metod oceny ryzyka zawodowego, m.in.
 • matryce ryzyka,
 • wskaźniki ryzyka,
 • grafy ryzyka.
Jednak jedną z popularniejszych metod jest metoda Risk score, która pomaga określić pracodawcy poziom ryzyka zawodowego oraz dobrać stosowne środki profilaktyczne.

Dokumentacja ryzyka zawodowegoDokumentacja ryzyka zawodowego powinna zawierać następujące grupy informacji:
 • charakterystyka stanowiska,
 • informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń,
 • szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie,
 • informacje o kryteriach akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowalnego,
 • środki ochrony konieczne do likwidacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka,
 • wynik końcowy ryzyka i zalecenia monitorowania ryzyka z jego okresowa ocena,
 • przepisy, normy i wytyczne przy ocenie ryzyka zawodowego.


Bibliografia

Ryzyko zawodowe, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.