Ryzyko podatkowe

Ryzyko podatkowe szczególny rodzaj ryzyka biznesowego związany zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami. Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji gospodarczych. Wynika ono z działań podejmowanych w otoczeniu podatkowym oraz w przedsiębiorstwie, a także z zaniechań w sferze regulacji i decyzji podmiotu. Rozumiane jest ono najczęściej jako ryzyko wystąpienia błędu, opóźnienia rozliczeń podatkowych, czy też wystąpienia nieprawidłowości narażających podatnika na zaległości podatkowe oraz związane z tym odsetki i ewentualne kary.

Źródła ryzyka

Można je podzielić podzielić na:
 • Zewnętrzne, czyli płynące z otoczenia podatnika
*Niestabilne prawo podatkowe
*Niejednolita i zmieniająca się interpretacja prawa podatkowego
*zmieniające się linie orzecznictwa sądowego
*Fiskalizm organów skarbowych
*Zmieniające się otoczenie prawne
*Zmiany rynkowe
 • Wewnętrzna, mające swoje podstawy w organizacji i strukturze przedsiębiorstwa
*Niewystarczające kompetencje pracowników
*Brak efektywnego zarządzania wiedzą podatkową pracowników
*Brak precyzyjnych podziałów obowiązków
*Brak sformalizowanych i precyzyjnych procedur podatkowych
*Brak współpracy w zakresie obiegu dokumentów oraz informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
*Niedopełnienie wymogów formalnych określonych przepisami prawa podatkowego
*Ograniczony wpływ działu finansowego na planowanie transakcji i kształt zapisów umów
*Brak prawidłowo skonstruowanych funkcji podatkowych w systemach finansowo informatycznych.


Skutki

Skutkiem ryzyka podatkowego jest występowanie niepożądanych konsekwencji o charakterze finansowym i niefinanowym.:
 • koniecznośći ponoszenia wydatków na zarządzanie ryzykiem,
 • konieczności dokonania dodatkowych wydatków z tytułu dopłat podatku i sankcji
 • utracie możliwych oszczędności podatkowych.
 • możliwością utraty reputacji
 • utratą uprawnień, przywilejów lub zdolności kredytowej
 • wystąpieniem sankcji karnych (z pozbawieniem wolności włącznie).


W efekcie może to spowodować utratę konkurencyjności oferowanych produktów lub zmniejszyć rentowność firmy.

Bibliografia

 • Jolanta Żak: Ryzyko podatkowe, Encyklopedia zarządzania
 • J. Grzywacz, M. Burłacka-Majcher: Możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych przez przedsiębiorstwo do książki pod redakcją J. Ostaszewski: O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH Warszawa 2007
 • M. Poszwa: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.