Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę – procedura rozwiązania umowy o pracę i tym samym stosunku pracy. Następuje na zasadzie porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz upływu czasu na jaki została zawarta.

Sposoby rozwiązania umowyPorozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest najbezpieczniejszym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Polega na zgodnym oświadczeniu woli pracodawcy i pracownika. Strony określają sposób rozwiązania umowy, wiążące się z tym okoliczności i termin ustania stosunku pracy. Przez porozumienie stron można rozwiązać każdą umowę o pracę i w każdym czasie.

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy nastąpić może po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Okres ten zależy od stażu pracy i rodzaju zawartej umowy. Trwa on:
 • w przypadku umowy na czas określony - 2 tygodnie, gdy umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zastrzeżono w niej możliwość wypowiedzenia;
 • w umowie na czas wykonywania określonej pracy - 2 tygodnie, w przypadku ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy;
 • w umowie na czas nieokreślony:
  • 2 tygodnie - gdy zatrudnienie trwa krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc - w sytuacji gdy zatrudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata;
 • w umowie na okres próbny:
  • 3 dni robocze - okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień - okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie - okres próbny wynosi 3 m-ce.
Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się zawsze w sobotę. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Mimo, iż wypowiedzenie jest często stosowanym sposobem rozwiązywania umowy o pracę jednak nie każda umowa może być w ten sposób rozwiązana.

Bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, zawartej na czas określony, może być przeprowadzone bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Pracy. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn leżących po stronie pracownika obejmuje przypadki określone przepisami prawa pracy. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika z przyczyn wymienionych w art.52. Kodeksu Pracy. Umowa na czas określony może także zostać rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia na warunkach wskazanych w art. 53 Kodeksu Pracy. Są to sytuacje nie zawinione przez pracownika, ale uzasadniające rozwiązanie umowy. Szczególnym przypadkiem jest tu także Zwolnienie dyscyplinarne.

Wygaśnięcie

Jeżeli żadna ze stron nie wyraża zainteresowania podjęciem dalszej współpracy rozwiązanie umowy może nastąpić także po upływie czasu na jaki została ona zawarta. Rozwiązanie umowy zwane inaczej wygaśnięciem jest odzwierciedlone w Kodeksie Pracy i w przepisach szczególnych.

Zobacz też

Bibliografia • L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy, C.H.Beck, Warszawa 2004
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.