Rozwój oparty na kompetencjach ang. competency-based development

Rozwój oparty na kompetencjachstrategia przedsiębiorstwa, program, proces stanowiący podstawę do dostosowania wydajności pracy pracowników z celami organizacji. Zadaniem tej strategi jest, aby cele, zarówno poszczególnych pracowników jak i całej organizacji, stały się kluczem do indywidualnego oraz organizacyjnego sukcesu.

Spis treści

Cele i zadaniaPopulacje większości krajów zachodnich starzeją się w szybkim tempie, podczas gdy większość krajów rozwijających się przeżywa przyspieszone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą zaspokoić potrzeby swoich gospodarek. Wiele organizacji ma trudności z utrzymaniem u siebie pełnego składu osobowego, stanowiącego jednocześnie ważny, wyspecjalizowany zasób kompetencyjny. Firmy na całym świecie zdają sobie jednak sprawę, jak ważne jest wprowadzanie u siebie programów i pewnych inicjatyw przyciągających do nich wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jeszcze ważniejszym zadaniem jest ich zatrzymanie w firmie. Tendencje te podkreślają znaczenie rozwoju kariery, co ma na celu przygotowanie pracowników do zwiększenia obowiązków w ramach ich organizacji.

W tych, stosunkowo trudnych okolicznościach, w środowisku o dynamicznie zmieniającej się konkurencji, pracownicy wszystkich szczebli muszą rozwijać i posiadać zestaw zachowań prezentujących ich możliwości, wiedzę, talenty oraz cechy osobowe, niezbędne dla efektywnego wykonywania pracy i przełożenia to na sukces firmy. Każda branża i firma posiada fundament w postaci jakichś kluczowych kompetencji. Jeśli jakakolwiek firma zaniedbuje rozwój pracownika, w dłuższej perspektywie może to negatywnie wpłynąć na rozwój firmy i jej zysków. Z tego wynika główny powód dla wdrażania systemów rozwoju opartego na kompetencjach, skoncentrowanego na pozyskiwaniu odpowiednich ludzi, z odpowiednimi kompetencjami na odpowiednich stanowiskach. Dzięki temu osiągnięcie celów strategicznych może być znacznie łatwiejsze.

Programy rozwoju są często projektowane i wdrażane aby pracownicy mieli jasno wytyczone wymagania odnośnie swojej ścieżki kariery. Mają one też wspomagać przygotowanie wzorców służących do oceny pracy pracownika, zarządzania nią i jej rozwoju. Wiele programów rozwojowych po pewnym czasie wpada jednak w ślepa uliczkę. Mimo dobrych chęci i profesjonalnych początków z czasem, jak ewoluują, cele i ich ogólny format może ulec pewnemu wypaczeniu. Zaczynając bowiem od kilku kluczowych kompetencji, szybko zmieniają się w listę, bliżej nieokreślonych cech, których nie da się w żaden sposób zmierzyć i ocenić.

Modele i sposoby wdrażaniaRozwój kariery tradycyjnie był napędzany przede wszystkim przez samych pracowników. Organizacje dostarczały tylko odpowiednich wzorców oraz narzędzi, ale sama odpowiedzialność spoczywała na pracownikach.

Ostatnio granica między indywidualnym planowaniem rozwoju, a planowaniem organizacyjnym zanika. Same organizacje wszczynają procedury programów rozwoju, które maja pomóc pracownikom w przejściu etapów wstępnych i kolejnych, których celem jest przygotowanie pracownika do objęcia stanowiska wymagającego lepiej rozwiniętych kompetencji, pozwalających na zwiększenie odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy w poszczególnych działach lub sektorach. Tego typu programy zazwyczaj obejmują specjalne szkolenia czy procedury oceny na ważnych etapach rozwoju.

Według badań Gallupa skuteczny program rozwoju kompetencji musi zawierać pięć etapów[1]:

 • określenie odpowiednich kompetencji - na tym etapie firma powinna przygotować odpowiednią architekturę kompetencji oraz Słownik kompetencji. Konieczny jest bowiem research, mający wykazać czy dane kompetencje w realny sposób przełożą się na efektywność danych pracowników. Chcąc inwestować w rozwój konkretnego menadżera należałoby np. zrobić wywiad wśród jego podwładnych czy spełnia on konkretne wymogi;
 • koncentracja na tym co jest możliwe do przyswojenia - na tym etapie konieczne jest zdefiniowanie tych talentów pracownika, które łatwo mogą być zmierzone ocenione i następnie wykorzystane by obrócić w konkretną kompetencję zawodową;
 • rozwój cech, które będą używane, a nie tylko posiadane - program rozwoju ma tę specyfikę, że trudno jest znaleźć cechy, których nie sposób nauczyć. Na tym etapie należy jednak ocenić, czy pracownika będzie skłonny do wykorzystywania danej cechy, umiejętności;
 • zapewnienie spójności programu - programy kompetencyjne powinny posiadać osoby do odpowiedzialne za wyniki i rezultaty programu, a nie sposoby realizacji zamierzeń;
 • odpowiednia realizacja - wszystkie etapy powinny byc zrealizowane w odpowiedni sposób, z nastawieniem na zysk, ale i na pracownika, gdyż to on jest decydującym czynnikiem.


Narzędzia i procesy

Plan rozwoju kariery, oparty na kompetencjach zazwyczaj obejmuje kilka podstawowych narzędzi:

 • informacje o możliwościach rozwojowych (w różnych formatach: intranet, broszury, katalogi);
 • przewodniki pracownicze wspierające samodzielny rozwój lub udział w planowanym programie;
 • szkolenia dla menedżerów oraz pracowników, opisujące jak program działa i jak osiągnąć maksymalne korzyści;
 • samoocena lub multisourcing do oceny postępu w programie;
 • formalne szkolenia grupowe;
 • elementy e-learningu;
 • zadania oraz ćwiczenia praktyczne;
 • ocena kierownicza wydajności podczas realizacji danych zadań;
 • ostateczna ocena, stwierdzająca rozwój pracownika.


Korzyści dla przedsiębiorstwaKorzyści ze stosowania strategii i programów rozwoju opartego na kompetencjach:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów rekrutacji;
 • poprawa produktywności, wydajności, szkoleń i rozwoju;
 • dostarczanie kompleksowych planów szkolenia i rozwoju;
 • identyfikacji zdolności pracownika i ocena przydatności dla firmy;
 • analiza braków kompetencyjnych.


Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.