Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna – jedna z technik badania przydatności kandydatów do objęcia wakującego stanowiska pracy. Ma ona charakteru wywiadu, który ukazuje postawę, motywy i zachowanie kandydata. Pozwala określić również jego zainteresowania, oczekiwania i życzenia.

Spis treści

Informacje szczegółoweW procesie rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna występuje zazwyczaj dwukrotnie. Najpierw w formie wywiadu wstępnego, a następnie w postaci wywiadu pogłębionego.
 • wywiad wstępny - przeprowadzany jest zwykle przez pracownika działu personalnego. Jego celem jest dokonanie selekcji kandydatów niespełniających kryteriów wymaganych na dane stanowisko pracy. Ten wywiad może być także przeprowadzony w formie rozmowy telefonicznej albo za pomocą odpowiedniego programu komputerowego.
 • wywiad pogłębiony - (zwany także szczegółowym) jest przeprowadzany przez bezpośredniego przełożonego. W przypadku gdy kandydat ubiega się o stanowisko wyższe w hierarchii lub wymagające dużej odpowiedzialności wtedy rozmowa prowadzona jest przez szefa firmy lub kierownika większej komórki organizacyjnej w dużych przedsiębiorstwach. Celem tego wywiadu jest uzyskanie jak najwięcej informacji o kandydacie oraz przekazanie kandydatowi niezbędnych informacji o firmie, warunkach pracy i zadaniach należących do obowiązków.


Rozmowy kwalifikacyjne to seria rozmów potencjalnego kandydata z pracodawcą, lub jego przedstawicielem, w celu wzajemnego poznania się i stwierdzenia, czy istnieje zbieżność interesów między kandydatem, a potencjalnym pracodawcą. Podczas rozmów można poznać wartości wyznawane przez firmę, jej kulturę organizacyjną. Z drugiej strony, firma może dowiedzieć się, jaki wkład kandydat może wnieść do firmy oraz czy dopasuje się do zwyczajów w niej panujących. Rozmowa kwalifikacyjna jest zaplanowaną, oficjalną i ukierunkowaną rozmową. Ma ona na celu dostarczyć osobie, która ją przeprowadza, informacji potrzebnych do oceny kandydata, jego możliwości i motywacji potrzebnych do osiągnięcia odpowiednich wyników, czy też dopasowania się do firmy. Z punktu widzenia kandydata rozmowa kwalifikacyjna daje możliwość autoprezentacji, wskazania korzyści wynikających z nawiązania współpracy z firmą, przedstawienia oczekiwań wobec stanowiska, poznanie przełożonego, firmy oraz otrzymanie szczegółowego opisu oferty pracy.

Przebieg

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech części. W pierwszej części dochodzi do nawiązania kontaktu, gdzie prowadzący wywiad stwarza odpowiedni klimat rozmowy, dzięki czemu uzyskać można wiarygodne odpowiedzi. W kolejnej części, najważniejszej, realizuje się właściwy cel rozmowy. Rekruter uzyskuje niezbędne informacje o kandydacie, pozwalające na ocenę jego przydatności na wolne stanowisko. W tej fazie prowadzący zadaje różnego rodzaju pytania. Wyróżniamy kilka grup pytań, których może spodziewać się kandydat:
 • pytania dotyczące informacji ogólnych np. danych personalnych, wykształcenia, dokształcenia, poprzednie miejsca pracy, kwalifikacje fachowe, osobista sytuacja kandydata, zdolność współpracy i stanowczość w działaniu;
 • pytania ukierunkowane na poznanie sposobu interpretacji określonych faktów np. pytanie o ocenę istniejących przepisów finansowych, regulujących działalność gospodarczą;
 • pytania odnoszące się do poznania osobistych poglądów kandydata np. pytanie o ulubiony rodzaj pracy, Motywacja i przyszłe cele zawodowe;
 • pytania dotyczące wiedzy o firmie;
 • pytania odnoszące się do poznania systemu wartości kandydata.


Czas trwania tej części zależy od głębokości wnikania w poszczególne grupy pytań. Natomiast szczegółowość poruszanych pytań zależy od wakującego miejsca pracy. Im wyższe stanowisko w hierarchii tym pytania będą bardziej dokładnie omawiane. W tej fazie kandydat ma możliwość zadawania pytań w celu uzyskania informacji na interesujące go kwestie. W ostatniej części następuje podsumowanie i poinformowanie kandydatów o czasie otrzymania wyników.

PrzygotowanieAby rozmowa kwalifikacyjna osiągnęła pożądany skutek musi być przeprowadzona według wcześniej przygotowanego planu, który zawiera wskazówki o warunkach i sposobie prowadzenia rozmowy. Oto kilka rad do przygotowania skutecznie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej:
 • zapoznanie się z dokumentami kandydata;
 • przygotowanie planu wywiadu;
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca prowadzonej rozmowy;
 • należy pamiętać o powitaniu i wprowadzeniu kandydata;
 • zadawanie pytań zgodnych z prawem;
 • umożliwienie zadawania pytań kandydatowi w interesujących go kwestiach;
 • umożliwienie zadania pytań przez kandydata o stanowisko, o które się ubiega;
 • podsumowanie wywiadu;
 • poinformowanie kandydata o sposobie i czasie zawiadomienia go o podjętej decyzji w jego sprawie.


Zobacz też

Bibliografia

Rozmowa kwalifikacyjna na Encyklopedii Zarządzania

T. Listwan (red.): Zarządzania kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.