Risk score

Risk score - jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy opracowana w USA (pierwotnie na potrzebę Marynarki Wojennej).

Cztery etapyMetoda risk score jest czteroetapowa.

Etap pierwszy - określenie i opisanie obszaru występowania zagrożenia, dla którego przeprowadzona zostanie ocena.

Etap drugi - sporządzenie listy rozpoznanych zagrożeń.

Etap trzeci - oszacowanie ryzyka. Wykorzystuje się do tego 3 parametry:
  • Prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia wypadkowego (P)
  • Czas ekspozycji (wystawienia) na czynnik niebezpieczny (E)
  • Możliwe skutki, oraz ich ciężkość (S)
Parametry te służą do obliczenia wskaźnika ryzyka R ze wzoru: R = P·E·S

Etap czwarty - wartościowanie ryzyka.

Szacowanie parametrów - tabeleSzacowanie parametrów uzyskanych w etapie trzecim przeprowadza się według specjalnie opracowanych skal na kilku poziomach dla każdego zagrożenia.

style="background-color: #efefef;"
+ Prawdopodobieństwo P
Wartość P Opis Szansa %
10 Bardzo prawdopodobne50
6 Całkiem możliwe10
3 Mało prawdopodobne, ale możliwe1
1 Tylko sporadycznie możliwe0,1
0,5 Możliwe do pomyślenia0,01
0,2 Praktycznie niemożliwe0,001
0,1 Tylko teoretycznie możliwe0,0001


style="background-color: #efefef;"
+ Ekspozycja E
Wartość E Opis częśtości ekspozycji
10 Stała
6 Częsta (codziennie)
3 Sporadyczna (raz na tydzień)
1 Minimalna (kilka razy w roku)
0,5 Znikoma (raz do roku i rzadziej)


style="background-color: #efefef;"
+ Skutki S
WartośćStrataOpis częstości ekspozycji
Straty ludzkie Straty materialne
100 Poważna katastrofa Wiele ofiar śmiertelnych Powyżej 10mln USD
40 Katastrofa Kilka ofiar śmiertelnych 1,1mln-10mln USD
15 Bardzo duża Ofiara śmiertelna 100tys -1mln USD
7 Duża Ciężkie uszkodzenie ciała 10tys-100tys USD
3 Średnia Absencja pracownika 1-10tys USD
1 Mała Opatrzenie poszkodowanego Poniżej 1tys USD


style="background-color: #efefefryzyka
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.
+ Interpretacja wskaźnika ryzyka
Wskaźnik Kategoria ryzyka Zalecane decyzje
R