Rejestr Ryzyk (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Risk Register ang. Risk Register, Risk Log (ed.2005)

Rejestr Ryzyk (ed.2005 Rejestr Ryzyka) - zapis zidentyfikowanych ryzyk dotyczących danego projektu, wraz z informacją o ich statusie, historii i środkach przeciwdziałania. Jest wykorzystywany do gromadzenia i przechowywania informacji o wszelkich zagrożeniach i szansach związanych z projektem.[1]

Spis treści

Skład

W skład Rejestru Ryzyka wchodzą:
 • identyfikator ryzyka - unikalny kod pozwalający grupować wszystkie informacje na temat danego zagrożenia,
 • autor - osoba, która zgłosiła zagrożenie,
 • data zgłoszenia,
 • opis zagrożenia,
 • kategoria ryzyka, np. handlowe, prawne, techniczne,
 • oddziaływanie/wpływ - skutek dla projektu, programu lub organizacji, w sytuacji kiedy ryzyko sie zmaterializuje,
 • prawdopodobieństwo - oszacowane prawdopodobieństwo zmaterializowania się zagrożenia,
 • bliskość - oszacowany dystans czasowy, który dzieli projekt od wystąpienia zagrożenia,
 • przeciwdziałania - działania, które zostały lub będą podjęte, w celu zmniejszenia zagrożenia,
 • właściciel zagrożenia - osoba wyznaczona do obserwacji konkretnego zagrożenia,
 • data ostatniej aktualizacji - data ostatniego badania statusu zagrożenia,
 • aktualny status zagrożenia, np. "zamknięte", "zmniejszające się", "wzrastające", "bez zmian".


Pochodzenie/Źródło

Rejestr Ryzyka jest zakładany podczas podprocesu Wybór Formuły Realizacji Projektu i zebranie jego podstawowych założeń (PP5).

Niektóre zagrożenia i związane z nimi ryzyko mogą zostać zidentyfikowane w trakcie prac prowadzących do opracowania zlecenia przygotowania projektu. Zagrożenia mogą być zidentyfikowane także w Założeniach Projektu oraz powinny być wzięte pod uwagę w trakcie inicjowania projektu, kiedy powstaje Plan Projektu. Należy poszukiwać wszelkich nowych zagrożeń za każdym razem, gdy dokonywany jest przegląd Rejestru Ryzyk, co najmniej podczas każdej Oceny Końcowej Etapu. Komitet Sterujący ponosi odpowiedzialność za stałą obserwację wydarzeń zewnętrznych pod katem zagrożeń zewnętrznych.

Zagrożenia dla Planu Etapu powinny być badane jako element tworzenia tego planu. Przegląd zagrożeń należy dokonywać za każdym razem, gdy Plan Etapu jest uaktualniany.

Kryteria jakości

 • Status wskazuje, czy działanie zostało podjęte, czy jest ono włączone do planu rezerwowego,
 • zagrożenia są jednoznacznie zidentyfikowane, wraz z tym którego projektu one dotyczą, jeśli pochodzą one z programu),
 • zagrożenie zostało przydzielone właścicielowi,
 • dostęp do Rejestru Ryzyka jest kontrolowany,
 • Rejestr Ryzyka jest przechowywany w bezpiecznym miejscu,
 • w Planach Etapu uwzględnione zostały działania dotyczące przeglądu Rejestru Ryzyka.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.