Stopa zwrotu z inwestycji (ITIL) Przekierowano ze strony: Return on investment (ITIL) ang. return on investment, ROI

Stopa zwrotu z inwestycji - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) miara spodziewanych korzyści z inwestycji. W najprostszym ujęciu jest to zysk netto z inwestycji podzielony przez wartość netto aktywów zaangażowanych w inwestycję.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.