Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału Przekierowano ze strony: Return On Invested Capital ang. Return On Invested Capital, ROIC

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - podstawowy miernik rentowności kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo. Jest to stosunek zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu (NOPAT) do kapitału zainwestowanego, czyli sumy kapitału własnego i kapitału obcego.

Spis treści

Obliczanie

ROIC można wyznaczyć w następujący sposób:

ROIC = (EBIT * (1-T)) / Kapitał stały

ROIC = NOPAT / Kapitał stały

gdzie:
  • EBIT - zysk operacyjny przed opodatkowaniem,
  • NOPAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu,
  • Kapitał stały - długoterminowy kapitał zaangażowany w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa,
  • T - podatek.


Wykorzystanie

Realizowana przez przedsiębiorstwo stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC) powinna być co najmniej równa stopie zwrotu oczekiwanej przez inwestorów, która wyznacza dla przedsiębiorstwa średni ważony koszt pozyskiwanego kapitału (WACC).

Różnica między rentownością operacyjną netto kapitału zainwestowanego (ROIC) i średnim ważonym kosztem kapitału (WACC) decyduje o kształtowaniu się ekonomicznej wartości dodanej (EVA), która jest jednym z najczęściej stosowanych mierników oceny zdolności firmy do zwiększania wartości kapitału zainwestowanego, czyli do tworzenia tzw. wartości dodanej.

Jeżeli ROIC > WACC, wówczas EVA > 0. Przedsiębiorstwo pomnaża wartość kapitału zainwestowanego, bowiem realizowana przez przedsiębiorstwo stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego jest wyższa niż jego koszt. Koszt kapitału jest wyznaczany przez stopę zwrotu, jakiej oczekują właściciele i wierzyciele z inwestycji w kapitał przedsiębiorstwa. Nowe inwestycje przy utrzymaniu powyższej relacji przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej, która zwiększa wartość rynkową przedsiębiorstwa i wartość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo, w którym wypracowywana ekonomiczna wartość dodana jest większa od zera, jest postrzegane przez inwestorów jako atrakcyjne dla lokat kapitałowych.Jeżeli ROIC < WACC, wówczas EVA < 0. Przedsiębiorstwo marnotrawi pozyskany kapitał i jego wartość spada; rentowność operacyjna kapitału zainwestowanego jest niższa niż jego koszt. W takiej sytuacji jest konieczna restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa, która prowadziłaby bądź do wzrostu rentowności kapitału zainwestowanego, bądź do spadku średniego ważonego kosztu kapitału. Jeżeli przedsiębiorstwo nie realizuje oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu, pozyskanie dodatkowego kapitału może być bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.[1]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.