Remont Przekierowano ze strony: Repair ang. repair

Remont – to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku).

Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym, czyli okresie między dwoma kolejnymi remontami kapitalnymi.

Spis treści

Rodzaje remontów planowych

 • przegląd – międzyremontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek,
 • remont bieżący,
 • remont średni,
 • remont kapitalny.


Fazy technologiczne remontu

 • oczyszczanie
 • demontaż
 • weryfikacja części
 • weryfikacja zespołów
 • naprawa zespołów
 • regeneracja części
 • montaż
 • badania


Remonty w budownictwie

Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (art. 3 pkt 8 prawa budowlanego[1]). Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego.

W budownictwie remonty dzielą się na:
 • bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków.
 • interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.)
 • kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.