Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (ITIL) Przekierowano ze strony: Release and deployment management (ITIL) ang. release and deployment management

Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
proces
Przekazanie Usług
ITIL
Logo ITIL


Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition) odpowiedzialny za planowanie, harmonogramowanie i kontrolę tworzenia, testowania i wdrażania wydań oraz za dostarczanie nowych funkcjonalności wymaganych przez organizację biznesową przy jednoczesnym zabezpieczeniu integralności obecnych usług.[1]

Spis treści

Cele

Głównymi celami procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami jest:
 • zdefiniowanie i stworzenie planów zarządzania wydaniami i wdrożeniami
 • stworzenie i przetestowanie pakietów wydań, zebranych w bibliotece zatwierdzonych nośników i zapisanych w systemie CMS
 • rozlokowanie pakietów wydań zgodnie z wcześniej powstałym planem
 • zapewnienie organizację i interesariuszy, że zmiany są odpowiednio zarządzane
 • zapewnienie, że nowe albo zmienione usługi mogą zostać dostarczone w zgodzie z ustalonymi wcześniej poziomami wykorzystania i gwarancją
 • zapewnienie, że klienci, użytkownicy i pracownicy IT będą mieli dostęp do odpowiedniej wiedzy


Zakres

Zakres działania procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami obejmuje procesy, systemy i funkcje potrzebne do zbudowania, przetestowania i rozmieszczenia wydań, w celu ich zaktywizowania. Ponadto koncentruje się na ustalaniu specyfiki usług w pakietach projektu usługi oraz, formalnie, przekazuje używanie usługi na etap eksploatacji usług.

Zakres zarządzania wydaniami i wdrożeniami bezpośrednie nie przeprowadza jednakże testów usług ani nie zajmuje się autoryzowaniem zmian, ale czuwa nad tym aby czynności te zostały wykonane w innych procesach.

Znaczenie dla biznesu

Odpowiednio wdrożone zarządzanie wydaniami i wdrożeniami umożliwia dostawcom usług podniesienie wartości organizacji biznesowej poprzez:
 • szybsze dostarczanie zmian, przy zmniejszonym ryzyku i za korzystną cenę
 • zapewnienie klientów i użytkowników, że mogą korzystać z nowych albo zmienionych usług, tak aby to wspierało ich potrzeby biznesowe
 • przyczynienie się do zaspokojenia wymagań odnośnie rozpozawalnośći procesów i usług


Opis procesu

Metody i techniki

Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami można podzielić na cztery fazy:
 • Planowanie wydań i wdrożeń - na tym etapie są tworzone plany tworzenia i wdrażania wydań. Faza ta zaczyna się wraz z autoryzacją zmian, a kończy się wraz autoryzacją stworzonej zmiany i przekształcenia jej w wydanie.
 • Budowanie i testowanie wydań - na tym etapie powstają pakiety wydań, a następnie są one testowane oraz zapisywane w bibliotece DML. Etap zaczyna się wraz z autoryzacją zmiany - stworzenia danego wydania - a kończy wraz z autoryzacją stanu odniesienia danego pakietu wydań.
 • Wdrażanie - pakiet wydań, będący do tej pory w bibliotece DML, zostaje zaimplementowany w żywym środowisku IT. Dzieje się tak gdy, wydanie zostanie przekazane dalej funkcjom operacyjnym usługi oraz gdy zacznie działać Wczesne wsparcie powdrożeniowe
 • Przegląd i zamknięcie procesu - zdobycie opinii i doświadczenia, cele wydajnościowe i osiągnięcia zostają skontrolowane i pozostaje tylko wyciągnięcie wniosków.

Wyzwalacze

 • otrzymanie autoryzowanej zmiany, polegającej na zaplanowaniu, stworzeniu i przetestowaniu pakietu wydania
 • otrzymanie autoryzowanej zmiany, polegającej na wdrożeniu pakietu wydania w danym środowisku

Wejścia

 • autoryzowana zmiana
 • SDP z uwzględnieniem karty usług, modelu usługi oraz kryteriów SAC
 • specyfikacja i wymagania systemowe
 • polityka i projekty wydań
 • kryteria wejścia i wyjścia dla każdego etapu wydań i wdrożeń

Wyjścia

Role

 • Menedżer ds. wydań (właściciel procesu) - jest odpowiedzialny za planowanie i kontrolowanie ruchu wydań i ich wdrażania do systemów operacyjnych. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa integralności środowisk IT oraz, że odpowiednie elementy konfiguracji są wdrażane.

Odpowiedzialność

Macierz odpowiedzialności: Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami.

Rola ITIL/PodprocesMenedżer ds. wydańKierownik projektuWłaściciel usługiOperator IT i inni
Wsparcie procesu zarządzania wydaniamiA R
Planowanie wydańA RR
Budowanie wydańA R
Wdrożenie wydańA RRR
Wczesne wsparcie powdrożenioweA RRR
Zamknięcie wydańA R


A: (ang. Accountable) Odpowiedzialność zarządcza - zgodnie z modelem RACI, osoba ostatecznie odpowiedzialna za prawidłowość i dokładne wypełnianie procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami w ITIL®.

R: (ang. Responsible) Odpowiedzialność - zgodnie z modelem RACI, osoba odpowiedzialna za realizację zadań w procesie zarządzania wydaniami i wdrożeniami w ITIL®.

Powiązania

 • Proces koordynacji projektowania - tworzy SDP, które definiują nowe usługi, w tym wszystkie aspekty tego, jak powinny być tworzone i wdrażane. Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami ma ogromny wpływ na powstanie SDP.
 • Proces planowania i wsparcia przekazania - zapewnia struktury dla samego procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami oraz plany przekazań, tworzące odpowiedni background dla planów wydań i wdrożeń.
 • Proces zarządzania zmianą - zapewnia autoryzację dla prac jakich podjęto się w ramach procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami, a ten proces z kolei zapewnia przeprowadzenie wielu zmian.
 • Proces zarządzania zasobami i konfiguracją usług - proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami jest w wielu przypadkach uzależniony od danych zawartych w CMS i jednocześnie zapewnia aktualizację dla tego systemu.
 • Proces walidacji i testowania usługi - zarządzanie wydaniami i wdrożeniami musi koordynować swoje działania z tym procesem, aby zapewnić, że testy wydań odbywać się będą wtedy tylko, gdy jest to potrzebne.


Krytyczne czynniki sukcesu i Kluczowe wskaźniki wydajności

Tabela zawiera przykładowe krytyczne czynniki sukcesu dla procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami oraz przykłady odpowiednich dla danego czynnika sukcesu (CSF), kluczowych wskaźników wydajności. Należy monitorować spełnienie KPI i wykorzystać tą informację do identyfikacji okazji i do usprawnień oraz zapisywać ten fakt w rejestrze CSI w celu dalszej oceny i ewentualnej implementacji.

Krytyczny czynnik sukcesuKluczowy wskaźnik wydajności
Definiowanie i zatwierdzanie planów wydań z klientami i użytkownikami.Wzrost liczby planów wydań, korzystających ze wspólnego schematu i standardów.
Wzrost liczby wydań, które spełniają oczekiwanie klienta, w zakresie kosztów, czasu wdrażania i jakości.
Zapewnienie integralności pakietów wydań i ich składowych komponentów.Redukcja wdrożeń niekorzystających z biblioteki DML.
Zmniejszenie awarii i incydentów spowodowanych implementacją niewłaściwych komponentów.
Zagwarantowanie, że nowe albo zmienione usługi mogą sprostać ustalonym wymaganiom w zakresie użyteczności i gwarancji.Zmniejszenie rozbieżności między faktyczną, a ustaloną wydajnością usługi.
Wzrost satysfakcji klienta z działania usługi.
Zmniejszenie nakładu zasobów na naprawę awarii i szkód.
Zapewnienie, że firmie działa odpowiedni obieg informacji.Procentowy wzrost awarii naprawionych przez wsparcie techniczne I lub II poziomu.
Zmniejszenie awarii i incydentów spowodowanych brakiem wiedzy użytkowników.


Wyzwania i ryzyka

Wyzwania
 • Rozwój standardowych mierników wydajności oraz metod pomiaru we wszystkich projektach i wśród wszystkich dostawców.
 • Uporanie się z projektami i dostawcami, w przypadku gdy szacunkowe terminy dostarczenia usługi są mało precyzyjne i w grę wchodzą problemy związane z opóźnieniami w harmonogramie przekazań usługi.
 • Zrozumienie perspektywy interesariuszy.
 • Zbudowanie gruntownej wiedzy na temat zagrożeń i ryzyka oraz zachęcenie do rozwoju odpowiedniej kultury zarządzania owym ryzykiem.


Ryzyka
 • Słabo zdefiniowany zakres działania i zrozumienie zależności procesowych.
 • Wykorzystanie personelu, nie mającego kompetencji do pracy przy procesie zarządzania wydaniami i wdrożeniami.
 • Niepowodzenie w wykorzystaniu procedur zarządzania wydaniami i wdrożeniami przy wycofaniu usług z eksploatacji.
 • Brak finansów.
 • Zmiany organizacyjne wpływające na morale pracowników.
 • Niewywiązanie się dostawców z kontraktowych zobowiązań.


Zasady i podstawowe pojęcia

 • Wydanie - jedna lub więcej zmian w usłudze informatycznej, które są wytwarzane, testowane i wdrażane.
 • Identyfikacja wydania - każda wydanie musi być zidentyfikowane, a temu służy m.in schemat identyfikacyjny, który musi zostać opisany.
 • Składnik wydania - komponenty usługi informatycznej, które są wdrażane razem.
 • Pakiet wydania - zestaw elementów konfiguracji, które zostaną wytworzone, przetestowane i wdrożone razem jako pojedyncze wydanie.
 • Polityka wydań - polityka zarządzania wydaniami i wdrożeniami powinna być opracowana, aby wspierać firmie w osiąganiu odpowiedniej równowagi między kosztami, stabilnością a ruchliwością usług. Dla pewnych usług najistotniejszym jest maksymalizowanie stabilności, nawet jeśli podniosłoby to nakład pracy, czasu, potrzebnych do zaprojektowanie i przetestowania tych zmian. Dla innych typów usług ważne może być intensywne wdrażanie nowych rozwiązań i zasobów, koniecznych by nadążyć za dynamicznymi zmianami rynkowymi.


Zobacz też

Pozostałe procesy Przekazania Usług:

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.