Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych - najwcześniej stosowany w praktyce gospodarczej rachunek do bieżącego zarządzania firmą w krótkim horyzoncie czasowym. Opiera się na rozdzieleniu kosztów na Koszty stałe i zmienne.

Spis treści

Założenia

Cechy rachunku kosztów zmiennych:
 • koszty całkowite przedsiębiorstwa są dzielone na koszty stałe i koszty zmienne,
 • koszty podmiotów wewnętrznych są agregowane również zgodnie z ich charakterem zmienności względem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • produkty finalne, półfabrykaty i produkcja niezakończona są wyceniane tylko w kosztach zmiennych wytworzenia,
 • produkty sprzedane są wyceniane w koszcie zmiennym sprzedanych produktów,
 • grupowane dla podmiotów wewnętrznych koszty stałe tworzą łączną sumę kosztów okresu.
W rachunku kosztów zmiennych wszystkie koszty przedsiębiorstwa najczęściej odzwierciedlane są w ujęciu rodzajowym (rachunek kosztów rodzajowych), podmiotowym (podmiotowy rachunek kosztów) i przedmiotowym (rachunek kosztów nośników).

Zalety i wady

Do zalet rachunku kosztów zmiennych możemy zaliczyć:
 • generowanie informacji potrzebnych w procesie podejmowania decyzji, zwłaszcza w krótkim okresie,
 • wyeliminowanie wpływu poziomu zapasów na Wynik finansowy,
 • uproszczenie oceny efektywności wyników osiąganych przez różne jednostki wewnętrzne z punktu widzenia zysku i marży pokrycia,
 • odzwierciedlenie wpływu zmian stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych na poziom kosztów,
 • ułatwienie podejmowania decyzji, które pozwalają na dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmian rynkowych, kontrolę procesu tworzenia się kosztów w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza wielkość i strukturę kosztów stałych, które są w dużym stopniu zależne od posiadanego potencjału produkcyjnego.


Do wad tego modelu można zaliczyć:
 • niedostosowanie do zasady współmierności kosztów i przychodów wymaganej w rachunkowości finansowej,
 • praktyczne problemy z obiektywnym podziałem kosztów całkowitych na stałe i zmienne, utrudnione możliwości zastosowania w procesie podejmowania decyzji długookresowych.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.