Rachunek kosztów cyklu życia produktu ang. life cycle cost analysis

Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów. Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszty. Informuje o przewidywanych kosztach poniesionych w okresie całego cyklu życia danego produktu oraz o potencjalnych Zyskach z jego sprzedaży. Rachunek cyklu życia produktu jest bardzo dobrym narzędziem, które może pomóc w oszacowaniu rentowności produktu w długim okresie. Dzięki lepszemu zarządzaniu kosztami obecnymi i przyszłymi, można je zminimalizować.

Spis treści

Koszty w poszczególnych fazach cyklu życia produktu

Cykl życia produktu składa się z czterech faz:
  1. Wprowadzenie na rynek.
  2. Wzrost sprzedaży.
  3. Nasycenie produktem / dojrzałość.
  4. Spadek (schyłek) sprzedaży.


W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie są one związane bezpośrednio z produkcją, jednak powinny być uwzględniane w analizie wydatków całego przedsięwzięcia. Tymi fazami są: koszty fazy projektowania i rozwoju, koszty wycofania produktu z rynku oraz likwidacji produkcji. Dlatego z punktu widzenia rachunku kosztów, cykl życia produktu będzie składał się z sześciu faz:
  1. Projektowanie i rozwój.
  2. Wprowadzenie.
  3. Wzrost.
  4. Nasycenie / dojrzałość.
  5. Spadek.
  6. Likwidacja.

Faza 1: Projektowanie i rozwój

Okres przedrynkowy to faza projektowania wyrobu i badania rynku przed jego wprowadzeniem do sprzedaży. Jest to etap najbardziej pracochłonny i kapitałochłonny. Jest to czas, w którym powstaje idea produktu do realizacji i próbnej sprzedaży. Pomysły i koncepcje produktu podlegają weryfikacji i selekcji pod kątem jego cech, jego kosztów oraz możliwości produkcji i zbytu. Po pozytywnym określeniu szans koncepcji następuje techniczne przygotowanie wyrobu. Następnie wykonuje się jeden lub kilka prototypów, które są testowane. Badania rynkowe także pozwalają określić wstępną cenę. W tej fazie ponoszone są wyłącznie koszty takie jak badania nad produktem, przygotowanie do produkcji.

Faza 2: Wprowadzenie

Jest to bardzo ważny etap i od niego zależy dalsze ewentualne powodzenie produktu. Tutaj pojawiają się koszty produkcji, sprzedaży i przede wszystkim intensywnej promocji (to one mają informować potencjalnych klientów o pojawieniu się nowego produktu i zainteresować ich na tyle, żeby skłonni byli go zakupić). Przy wszystkich kosztach jednocześnie pojawiają się pierwsze, choć bardzo niskie, przychody z tytułu sprzedaży produktu. Podczas kompensacji przychodów oraz kosztów zwykle nie uzyskujemy dobrego wyniku. Spowodowane jest to właśnie dużymi kosztami oraz dość nielicznymi kanałami dystrybucji.

Faza 3: Wzrost

Podczas tego etapu zwiększony wolumen sprzedaży skutkuje coraz wyższymi przychodami, rosnącymi kosztami wytworzenia, zaopatrzenia, ogólnego zarządu i zbycia. Wzrasta liczba kanałów dystrybucji. Relatywnie większe przychody powinny również kompensować zwrot wcześniej poniesionych kosztów. Jest to również ostatni moment (zakładając, że nie nastąpiło to w drugiej fazie) gdzie skumulowane przychody powinny przekroczyć skumulowane koszty. Jest to warunek konieczny żeby można było mówić o opłacalnej produkcji.

Strategia marketingowa koncentruje się na osiągnięciu jak największego udziału w rynku, organizacji coraz to nowych kanałów dystrybucji i systemów promocji. Zmniejszają się jednostkowe koszty produkcji i reklamy, a sprzedaż może być pobudzana przez obniżenie cen. Pojawia się coraz silniejsza konkurencja na rynku. Wymaga to ulepszeń produktu.

Faza 4: Nasycenie / dojrzałość

Etap ten jest tym, podczas którego utrzymuje się popyt na produkt na stałym poziomie. Dopiero w końcowym etapie tej fazy zaczyna się stopniowy spadek sprzedaży. Okres ten jest uważany za najlepszy dla danego produktu, gdyż przedsiębiorstwo osiąga z niego zyski przy dość stabilnych kosztach. Dlatego też większość przedsiębiorstw dąży do przedłużenia tego okresu. Często żeby to osiągnąć trzeba przeprowadzić dodatkowe badania w celu umożliwienia dalszego rozwoju. I dlatego w tej fazie, obok kosztów z poprzedniego etapu, występują dodatkowe koszty ponoszone na badania nad poprawą jakości lub unowocześnieniem produktu, które pozwalałyby na wydłużenie życia tego produktu na rynku.

Podobny efekt można uzyskać nową kampanią reklamową, która utwierdziłaby starych klientów, że dokonali dobrego wyboru oraz zachęciła nowych poprzez pokazanie zadowolenia starych. Niektóre przedsiębiorstwa poszukają nowych rynków zbytu. Jednak jedną z najlepszych metod utrzymywania wielkości sprzedaży jest obniżka ceny.

Faza 5: Spadek

Jest to etap, gdzie występuje spadek sprzedaży, a co za tym idzie stopniowe ograniczanie produkcji. Spowodowane jest to „starzeniem się produktu” oraz sporej już konkurencji. Uzyskujemy dzięki temu ograniczanie kosztów produkcji zbytu i promocji. Na tym etapie marketing nie jest już w stanie pomóc sprzedaży. Można tutaj sprzedawać zapasy po obniżonych cenach. Zyski dzięki takim zabiegom będą maleć, aż osiągną poziom ujemny. W tej fazie nie podejmuje się badań nad udoskonaleniem produktu.

Faza 6: Likwidacja

Jest ostatnim etapem, w którym brak zainteresowania produktem powoduje jego likwidację. Ponoszone są w tym momencie koszty związane z procedurami likwidacji produktu.

Uwagi

Ten artykuł dotyczy jednej z metod rachunku kosztów. Więcej na temat pojęcia z teorii marketingu w artykule Cykl życia produktu.

Zobacz też

Linki zewnętrzne!

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.