RPP - metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia - jedna z metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Polega na korygowaniu zysku netto w taki sposób, aby został on sprowadzony do zmian netto w środkach pieniężnych na skutek działalności operacyjnej, z uwzględnieniem wszystkich wpływów i wypływów z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Spis treści

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych to sprawozdanie pokazujące przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Więcej na temat rachunku przepływów pieniężnych w artykule Rachunek przepływów pieniężnych.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub metodą pośrednią. Obie te metody są równoważne i powinny dawać identyczne wyniki. Metody różnią między sobą tylko sposobem przedstawiania przepływów z działalności operacyjnej, podczas gdy przepływy inwestycyjne i finansowe pozostają bez zmian.

Metoda bezpośrednia polega na przeanalizowaniu wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Więcej o budowie rachunku metodą bezpośrednią w artykule RPP - metoda bezpośrednia.

Metoda pośrednia natomiast, polega na korygowaniu Zysku netto w taki sposób, aby został on sprowadzony do zmian netto w środkach pieniężnych na skutek działalności operacyjnej, z uwzględnieniem wszystkich wpływów i wypływów z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Metoda pośrednia

Sporządzając rachunek metodą pośrednią, jako punkt wyjścia przyjmuje się zysk netto lub zysk z działalności operacyjnej. Następnie dokonuje się jego korekt, w celu eliminacji elementów wpływających na Wynik finansowy, niemających jednak charakteru przepływu pieniężnego.

Zasady dokonywania korekt:
  1. Zwiększenia niepieniężnych aktywów bieżących są odejmowane od wyniku finansowego.
  2. Zmniejszenia niepieniężnych aktywów bieżących są dodawane do wyniku finansowego.
  3. Zwiększenia zobowiązań są dodawane do wyniku finansowego.
  4. Zmniejszenia zobowiązań są odejmowane od wyniku finansowego.
  5. Przychody, które nie są związane z przypływem środków pieniężnych, są odejmowane od wyniku finansowego.
  6. Koszty, które nie są związane z odpływem środków pieniężnych są ponownie dodawane do wyniku finansowego (np. Amortyzacja).


Metoda pośrednia jest mniej użyteczna od bezpośredniej, jeśli chodzi o zdarzenia zachodzące w przedsiębiorstwie. Jest natomiast lepsza w pokazywaniu związku pomiędzy rachunkiem zysków i strat a przepływami pieniężnymi. Stosując tę metodę, można rozłożyć wynik finansowy na elementy i pokazać, które transakcje nie mają charakteru pieniężnego, a mimo to wpływają na ten wynik.

Budowa rachunku

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA
A. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. >| Zysk (strata) netto
II. >| Korekty razem
| Amortyzacja
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
| Zmiana stanu rezerw
| Zmiana stanu zapasów
| Zmiana stanu należności
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
| Inne korekty
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
B. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. >| Wpływy
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
| Z aktywów finansowych, w tym:
| w jednostkach powiązanych
| w pozostałych jednostkach
| zbycie aktywów finansowych,
| dywidendy i udziały w zyskach
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
| odsetki
| inne wpływy z aktywów finansowych
| Inne wpływy inwestycyjne
II. >| Wydatki
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
| Na aktywa finansowe, w tym:
| w jednostkach powiązanych
| w pozostałych jednostkach
| nabycie aktywów finansowych
| udzielone pożyczki długoterminowe
| Inne wydatki inwestycyjne
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. >| Wpływy
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
| Kredyty i pożyczki
| Emisja dłużnych papierów wartościowych
| Inne wpływy finansowe
II. >| Wydatki
| Nabycie udziałów (akcji) własnych
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
| Spłaty kredytów i pożyczek
|Wykup dłużnych papierów wartościowych.
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
| Odsetki
| Inne wydatki finansowe
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. >| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. >| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. >| Środki pieniężne na początek okresu
G. >| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
| o ograniczonej możliwości dysponowania

Przykład rachunku

Oto przykład rachunku przepływów pieniężnych, tworzonego metodą pośrednią:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA
A. >| colspan=2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. >| Zysk (strata) netto || style="text-align:right" | 570 000
II. >| Korekty razem || style="text-align:right" | 320 000
| Amortyzacja || style="text-align:right" | 70 000
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych || style="text-align:right" | -
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) || style="text-align:right" | -
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej || style="text-align:right" | -
| Zmiana stanu rezerw || style="text-align:right" |
| Zmiana stanu zapasów || style="text-align:right" | 130 000
| Zmiana stanu należności || style="text-align:right" | 80 000
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów || style="text-align:right" | 10 000
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych || style="text-align:right" | -
| Inne korekty || style="text-align:right" | 30 000
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) || style="text-align:right" | 250 000
B. >| colspan=2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. >| Wpływy || style="text-align:right" | 20 000
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | -
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne || style="text-align:right" | -
| Z aktywów finansowych, w tym: || style="text-align:right" | 12 000
| w jednostkach powiązanych || style="text-align:right" | -
| w pozostałych jednostkach || style="text-align:right" | 12 000
| zbycie aktywów finansowych, || style="text-align:right" | 9 000
| dywidendy i udziały w zyskach || style="text-align:right" | -
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych || style="text-align:right" | 3 000
| odsetki || style="text-align:right" | -
| inne wpływy z aktywów finansowych || style="text-align:right" | -
| Inne wpływy inwestycyjne || style="text-align:right" | 8 000
II. >| Wydatki || style="text-align:right" | 220 000
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | 85 000
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne || style="text-align:right" | 120 000
| Na aktywa finansowe, w tym: || style="text-align:right" | 15 000
| w jednostkach powiązanych || style="text-align:right" | -
| w pozostałych jednostkach || style="text-align:right" | 15 000
| nabycie aktywów finansowych || style="text-align:right" | 10 000
| udzielone pożyczki długoterminowe || style="text-align:right" | 5 000
| Inne wydatki inwestycyjne || style="text-align:right" | -
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) || style="text-align:right" | (200 000)
C. >| colspan=2 |Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. >| Wpływy || style="text-align:right" | 170 000
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału || style="text-align:right" | 60 000
| Kredyty i pożyczki || style="text-align:right" | 60 000
| Emisja dłużnych papierów wartościowych || style="text-align:right" | 50 000
| Inne wpływy finansowe || style="text-align:right" | -
II. >| Wydatki || style="text-align:right" | 120 000
| Nabycie udziałów (akcji) własnych || style="text-align:right" | -
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli || style="text-align:right" | -
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku || style="text-align:right" | -
| Spłaty kredytów i pożyczek || style="text-align:right" | 55 000
|Wykup dłużnych papierów wartościowych. || style="text-align:right" | 10 000
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych || style="text-align:right" | -
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego || style="text-align:right" | 35 000
| Odsetki || style="text-align:right" | 13 000
| Inne wydatki finansowe || style="text-align:right" | 7 000
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) || style="text-align:right" | 50 000
D. >| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) || style="text-align:right" | 100 000
E. >| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: || style="text-align:right" | (15 000)
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych || style="text-align:right" | 15 000
F. >| Środki pieniężne na początek okresu || style="text-align:right" | 40 000
G. >| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: || style="text-align:right" | 140 000
| o ograniczonej możliwości dysponowania || style="text-align:right" | 45 000


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.