RPP - metoda bezpośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia - jedna z metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Polega na przeanalizowaniu wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Spis treści

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych to sprawozdanie pokazujące przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Więcej na temat rachunku przepływów pieniężnych w artykule Rachunek przepływów pieniężnych.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub metodą pośrednią. Obie te metody są równoważne i powinny dawać identyczne wyniki. Metody różnią między sobą tylko sposobem przedstawiania przepływów z działalności operacyjnej, podczas gdy przepływy inwestycyjne i finansowe pozostają bez zmian.

Metoda bezpośrednia polega na przeanalizowaniu wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Metoda pośrednia natomiast, polega na korygowaniu zysku netto w taki sposób, aby został on sprowadzony do zmian netto w środkach pieniężnych na skutek działalności operacyjnej, z uwzględnieniem wszystkich wpływów i wypływów z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Więcej o budowie rachunku metodą pośrednią w artykule RPP - metoda pośrednia.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia rachunku polega na prezentacji poszczególnych grup wpływów i wypływów pieniężnych. W przepływach operacyjnych wykazywane są przede wszystkim:

Metoda bezpośrednia jest uważana za metodę dostarczającą więcej informacji na temat procesów, zachodzących w przedsiębiorstwie. Pogrupowanie przepływów pod względem ich źródła pozyskania i celu wydatkowania, pozwala skuteczniej prognozować przepływy pieniężne przedsiębiorstwa w przyszłości.

Budowa rachunku

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, budowa rachunku przepływów pieniężnych, sporządzana metodą bezpośrednią, przedstawia się następująco:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA BEZPOŚREDNIA
A. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. >| Wpływy
| Sprzedaż
| Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. >| Wydatki
| Dostawy i usługi
| Wynagrodzenia netto
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
| Inne wydatki operacyjne
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
B. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. >| Wpływy
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
| Z aktywów finansowych, w tym:
| w jednostkach powiązanych
| w pozostałych jednostkach
| zbycie aktywów finansowych,
| dywidendy i udziały w zyskach
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
| odsetki
| inne wpływy z aktywów finansowych
| Inne wpływy inwestycyjne
II. >| Wydatki
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
| Na aktywa finansowe, w tym:
| w jednostkach powiązanych
| w pozostałych jednostkach
| nabycie aktywów finansowych
| udzielone pożyczki długoterminowe
| Inne wydatki inwestycyjne
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. >| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. >| Wpływy
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
| Kredyty i pożyczki
| Emisja dłużnych papierów wartościowych
| Inne wpływy finansowe
II. >| Wydatki
| Nabycie udziałów (akcji) własnych
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
| Spłaty kredytów i pożyczek
|Wykup dłużnych papierów wartościowych.
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
| Odsetki
| Inne wydatki finansowe
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. >| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. >| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. >| Środki pieniężne na początek okresu
G. >| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
| o ograniczonej możliwości dysponowania

Przykład rachunku

Oto przykład rachunku przepływów pieniężnych, tworzonego metodą bezpośrednią:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA BEZPOŚREDNIA
A. >| colspan=2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. >| Wpływy || style="text-align:right" | 740 000
| Sprzedaż || style="text-align:right" | 715 000
| Inne wpływy z działalności operacyjnej || style="text-align:right" | 25 000
II. >| Wydatki || style="text-align:right" | 490 000
| Dostawy i usługi || style="text-align:right" | 210 000
| Wynagrodzenia netto || style="text-align:right" | 120 000
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia || style="text-align:right" | 90 000
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym || style="text-align:right" | 40 000
| Inne wydatki operacyjne || style="text-align:right" | 30 000
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) || style="text-align:right" | 250 000
B. >| colspan=2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. >| Wpływy || style="text-align:right" | 20 000
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | -
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne || style="text-align:right" | -
| Z aktywów finansowych, w tym: || style="text-align:right" | 12 000
| w jednostkach powiązanych || style="text-align:right" | -
| w pozostałych jednostkach || style="text-align:right" | 12 000
| zbycie aktywów finansowych, || style="text-align:right" | 9 000
| dywidendy i udziały w zyskach || style="text-align:right" | -
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych || style="text-align:right" | 3 000
| odsetki || style="text-align:right" | -
| inne wpływy z aktywów finansowych || style="text-align:right" | -
| Inne wpływy inwestycyjne || style="text-align:right" | 8 000
II. >| Wydatki || style="text-align:right" | 220 000
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | 85 000
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne || style="text-align:right" | 120 000
| Na aktywa finansowe, w tym: || style="text-align:right" | 15 000
| w jednostkach powiązanych || style="text-align:right" | -
| w pozostałych jednostkach || style="text-align:right" | 15 000
| nabycie aktywów finansowych || style="text-align:right" | 10 000
| udzielone pożyczki długoterminowe || style="text-align:right" | 5 000
| Inne wydatki inwestycyjne || style="text-align:right" | -
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) || style="text-align:right" | (200 000)
C. >| colspan=2 |Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. >| Wpływy || style="text-align:right" | 170 000
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału || style="text-align:right" | 60 000
| Kredyty i pożyczki || style="text-align:right" | 60 000
| Emisja dłużnych papierów wartościowych || style="text-align:right" | 50 000
| Inne wpływy finansowe || style="text-align:right" | -
II. >| Wydatki || style="text-align:right" | 120 000
| Nabycie udziałów (akcji) własnych || style="text-align:right" | -
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli || style="text-align:right" | -
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku || style="text-align:right" | -
| Spłaty kredytów i pożyczek || style="text-align:right" | 55 000
|Wykup dłużnych papierów wartościowych. || style="text-align:right" | 10 000
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych || style="text-align:right" | -
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego || style="text-align:right" | 35 000
| Odsetki || style="text-align:right" | 13 000
| Inne wydatki finansowe || style="text-align:right" | 7 000
III. >| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) || style="text-align:right" | 50 000
D. >| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) || style="text-align:right" | 100 000
E. >| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: || style="text-align:right" | (15 000)
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych || style="text-align:right" | 15 000
F. >| Środki pieniężne na początek okresu || style="text-align:right" | 40 000
G. >| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: || style="text-align:right" | 140 000
| o ograniczonej możliwości dysponowania || style="text-align:right" | 45 000


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.