Rękojmia ang. warranty

Rękojmia - odpowiedzialność majątkowa ustanowiona na mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami, która dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Ma charakter obiektywny, absolutny i niezależny od winy czy też wiedzy sprzedawcy. Stosowana jest przy umowie sprzedaży, ale ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych.

Spis treści

Uprawnienia kupującego

"Z tytułu rękojmi kupujący posiada następujące uprawnienia:
 • żądanie zamiany towaru na wolny od wad;
 • żądanie usunięcia wady towaru;
 • żądanie obniżenia ceny;
 • prawo odstąpienia od umowy.


W momencie kiedy kupujący chce odstąpić od umowy, sprzedającemu przysługuje prawo zgłoszenia oferty niezwłocznego usunięcia wady lub wymiany reklamowanego towaru na nowy wolny od wad. Prawo to nie przysługuje sprzedającemu w momencie kiedy wadliwy towar był już wymieniany bądź naprawiany. Odstąpienie od umowy następuje poprzez zwrot wadliwego towaru sprzedającemu i zwrot zainwestowanych środków pieniężnych kupującemu"[1].

Odpowiedzialność sprzedawcy

Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada:
 • za wady fizyczne:
  • jeżeli sprzedany towar ma wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność;
  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których zapewnił sprzedawca;
  • jeżeli rzecz została wydana w stanie niezupełnym.
 • za wady prawne:
  • jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej (np. hipoteką).
 • pozostałe przypadki:
  • jeżeli wady powstały po dokonaniu sprzedaży na wskutek przyczyn tkwiących już poprzednio w sprzedanej rzeczy;
  • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy występuje, mimo iż kupujący nie zachował terminów[2] lub jeżeli sprzedawca zataił wadę albo zapewniał o jej nieistnieniu kupującego[3].


"Z tytułu rękojmi sprzedawca nie odpowiada:
 • jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili nabycia rzeczy;
 • jeżeli wady powstały z winy kupującego po dokonaniu sprzedaży;
 • jeżeli kupujący nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie w przeciągu miesiąca od dnia jej wykrycia;
 • jeżeli upłynął termin składania roszczeń z tytułu rękojmi, który dla wad fizycznych wynosi 1 rok , a dla budynków 3 lata licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana[4];
 • jeżeli towar został nabyty na drodze sprzedaży licytacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym"[5].


Regulacje prawne

W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową[6]. Od 1 stycznia 2003 obowiązuje ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy Kodeksu cywilnego, która, jeśli dotyczy to konsumentów w rozumieniu tej ustawy (osób fizycznych), wyklucza stosowanie art. 556-581 Kodeksu cywilnego na rzecz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.