Równomierność oświetlenia

Równomierność oświetlenia - na danej płaszczyźnie wyznacza się jako iloraz najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia występującej na danej płaszczyźnie do średniego natężenia oświetlenia na tej płaszczyźnie.

W normie PN 84/E-02033 ustalono minimalne dopuszczalne wartości równomierności oświetlenia w zależności od charakteru czynności oraz ze względu na ciągłość lub dorywczość ich wykonywania. Przyjmuje się, że:
  • dla czynności ciągłych równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej powinna wynosić co najmniej 0,65,
  • dla czynności dorywczych oraz na klatkach schodowych i korytarzach równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej powinna wynosić co najmniej 0,4.


W normie tej podano również wymagania dotyczące stosunku wartości średnich natężenia oświetlenia (Esr) na sąsiadujących płaszczyznach roboczych o różnych funkcjach lub na płaszczyźnie roboczej w stosunku do pozostałej nieroboczej części pomieszczenia, lub w sąsiadujących pomieszczeniach. Stosunek ten nie powinien przekraczać wartości 5:1.

Bibliografia

Równomierność oświetlenia, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.