Imperatyw jakości Przekierowano ze strony: Quality Imperative ang. Quality Imperative

Imperatyw jakości - niezmiennie stałe dążenie określonej firmy do osiągnięcia dość wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach jej działania oraz na wszystkich możliwych szczeblach zarządzania nią. Wysoka jakość każdego wyrobu jest główną podstawą wszelkiej konkurencji. Imperatyw jakości jest coraz bardziej podnoszony przez każdą współczesną firmę.

Etymologia

Termin imperatyw pochodzi od łacińskiego słowa imperativus oznaczającego rozkazujący. Potocznie oznacza nakaz, regułę, zasadę, która nie podlega dyskusji i którą można bezpośrednio wywieść z założeń teoretycznych. Imperatyw może mieć charakter zasady moralnej, artystycznej lub ideowej.

Kantyzm

Termin imperatyw szczególnie często występuje w etyce wywodzącej się z filozofii Immanuela Kanta. Kant podzielił imperatywy moralne na warunkowe lub inaczej hipotetyczne oraz imperatywy kategoryczne. Te pierwsze przyjmują jego zdaniem formę zdań warunkowych w rodzaju "gdy wystąpią okoliczności A należy postąpić tak, a tak". Te drugie mają charakter nakazów działających zawsze, wszędzie i w każdych okolicznościach.

Kant próbował wykazać, że wszystkie moralne imperatywy warunkowe można z dedukcyjną dokładnością wywieść z imperatywów kategorycznych, a wszystkie kategoryczne daje się sprowadzić do jednego zasadniczego:

Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem[1]


Poglądy Kanta były jednak silnie krytykowane już za jego życia, on sam aby je obronić podał jeszcze dwa inne sformułowania imperatywu kategorycznego, które jednak również zostały poddane krytyce.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.