Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe - jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Polega na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. Odbywa się według programu ustalonego między urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym. Nie nawiązuje się przy tym stosunku pracy.

Cel: ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które utraciły pracę i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania:
 • przyuczenie do pracy - od 3 do 6 miesięcy;
 • praktyczna nauka zawodu - od 12 do 18 miesięcy.


Na przygotowanie zawodowe można skierować:
 • bezrobotnych długotrwale, czyli bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy;
 • bezrobotnych nieposiadających doświadczenia zawodowego, czyli takich, którzy wykonywali zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy;
 • bezrobotnych bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.