Przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego (PRINCE2) ang. Preparing the outline Business Case

Przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego - podproces przygotowania projektu (PRINCE2).

Spis treści

Podstawowa zasada

Podczas ustanawiania projektu, a w szczególności w trakcie jego realizacji łatwo pominąć odpowiedź na zasadnicze pytanie o przyczynę zleconych czynności, skupiając się jedynie na tym, co i jak ma być zrobione. Uzasadnienie Biznesowe wskazuje na to, dlaczego dane prace są wykonywane i z tego powodu stanowi rozstrzygający element projektu.

Kontekst

Jeżeli projekt jest częścią programu, wówczas zarys Uzasadnienia Biznesowego może zostać wcześniej przygotowany w ramach programu.

Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że w fazie przygotowywania projektu zarys Uzasadnienia Biznesowego będzie prawdopodobnie przedstawiony w dużym uogólnieniu. Zapewnia uzgodnioną podstawę dla bardziej rozbudowanej wersji opracowanej w kolejnym procesie inicjowania projektu.

Opis

PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu czynności wymienionych poniżej:
 • przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego przez Przewodniczącego projektu dla:
  • zrozumienia celów i powodów dla realizacji projektu zgodnie z tym, jak zostały one określone w Zleceniu Przygotowania Projektu
  • zrozumienia, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu lub organizacji
  • zrozumienia sposobu finansowania projektu
  • przeglądu Dziennika Doświadczeń pod kątem doświadczeń związanych z Uzasadnieniem Biznesowym
  • kontroli standardów obowiązujących dla formatu i prezentacji Uzasadnienia Biznesowego (szablonów, miar kosztów etc.)
  • zebrania przydatnych informacji wprowadzających, takich jak: umowy, raporty wykonalności; umowy SLA (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług)
  • uzyskania (jeżeli to konieczne) aprobaty kierownictwa organizacji lub programu dla zarysu Uzasadnienia Biznesowego
 • konsultację Kierownika Projektu z Głównym Użytkownikiem oraz Przewodniczącym w celu określenia, co projekt ma dostarczyć oraz stworzenia Opisu Produktu Projektu dla:
 • przegląd ryzyk zebranych w Dzienniku Projektu oraz podsumowanie w zarysie Uzadnienia Biznesowego głównych niepewnych zdarzeń mających wpływ na sensowność jego realizacji


Własność/Odpowiedzialność

W zależności od poszczególnych produktów (elementów wyjściowych) danego podprocesu:

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:

Natomiast elementy wyjściowe składają się na:

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.