Przygotowanie Strategii Zarządzania Komunikacją (PRINCE2) ang. Preparing the Communication Management Strategy

Przygotowanie Strategii Zarządzania Komunikacją - podproces inicjowania projektu (IP), trakcie którego przygotowywana jest strategia zarówno łączności wewnętrznej, jak i tej skierowanej na zewnątrz projektu. Powstała strategia powinna zawierać szczegóły dotyczące przesyłu i odbioru informacji pomiędzy zespołem zarządzania projektem a szerszą(ymi) organizacją(ami), która(e) jest/są zaangażowana(e) w projekt lub pozostaje(ą) pod jego wpływem.

Spis treści

Podstawowa zasada

W szczególności, kiedy projekt jest częścią programu, należałoby w Strategii Zarządzania Komunikacją zawrzeć szczegóły odnośnie tego, w jaki sposób informacje przekazywane będą do programu.

Dodatkowo, jeśli zajdzie potrzeba wdrożenia procedury zaangażowania interesariuszy powinno to także zostać udokumentowane w projekcie jako część Strategii Zarządzania Komunikacją.

Opis

PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu niżej wymienionych czynności:
* procedurą zarządzania komunikacją
* procedurą dotyczącą Zagadnienie (PRINCE2) i sterowania zmianami
* niezbędnymi narzędziami i technikami
* prowadzonymi zapisami
* sposobem, w jaki składane będą raporty z osiągnięć procedur zarządzania komunikacją
* koordynacją czynności związanych z realizacją tej procedury
* rolami związanymi z procedurą zarządzania komunikacją i odpowiedzialnością za zawarte w niej czynności
* przeglądem interesariuszy


Własność/OdpowiedzialnośćWejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:(jako części Dokumentacji Inicjowania Projektu)

Jako rezultat powstaje element wyjściowy w postaci Strategii Zarządzania Komunikacją (stanowiącej kolejną część Dokumentacji Inicjowania Projektu).

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.