Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością (PRINCE2) ang. Preparing the Quality Management Strategy

Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością - podproces inicjowania projektu (IP), w którym korzystając z wymagań dotyczących jakości zdefiniowanych już podczas przygotowywania Założeń Projektu, poprzez ich uszczegółowienie tworzy się procedurę zarządzania jakością oraz Rejestr Jakości (zawierający zestawienie danych dotyczących wszystkich planowanych jak i zakończonych działań dotyczących jakości).

Spis treści

Podstawowa zasada

Kluczem do sukcesu każdego projektu jest dostarczenie produktów akceptowalnych dla użytkownika i odpowiadających jego oczekiwaniom.

Aby tak się stało niezbędne jest stwierdzenie i uzgodnienie wymagań klienta jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Należy także przyjąć wcześniej odpowiednie standardy oraz środki, które używane będą do oceny ich osiągnięć.

Celem Strategii Zarządzania jakością jest zapewnienie, że tego typu uzgodnienia dotyczące jakości zostaną zapisane i dotrzymane w trakcie realizacji projektu.

Opis

PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu niżej wymienionych czynności:
* procedurą zarządzania jakością (np. planowanie, kontrola i nadzór jakości)
* procedurą dotyczącą zagadnień i sterowania zmianami
* niezbędnymi narzędziami i technikami
* prowadzonymi zapisami
* sposobem, w jaki składane będą raporty z osiągnięć procedur zarządzania jakością
* koordynacją czynności związanych z realizacją tej procedury
* rolami związanymi z procedurą zarządzania jakością i odpowiedzialnością za zawarte w niej czynności (należy sprawdzić, czy w ramach korporacji/programu sprawowana jest już funkcja nadzoru jakości; czynności podejmowane na rzecz zapewnienia jakości projektu powinny wówczas wzajemnie się z tą funkcją uzupełniać)


Własność/Odpowiedzialność

Dla poszczególnych produktów (elementów wyjściowych) danego podprocesu:

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:

i w jego rezultacie powstają dwa elementy wyjściowe:

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.