Przyczyny ruchów kadrowych

Przyczyny ruchów kadrowych – wszystkie rodzaje ruchów kadrowych, których efektem są zmiany w zatrudnieniu danej organizacji, uzależnione od czynników zależnych i niezależnych od działań firmy.

Przyczyn ruchów kadrowych

 • Zatrudnianie nowych pracowników (Rekrutacja) - zatrudnienie nowych pracowników, czyli rekrutacja stanowi proces pozyskiwania optymalnej ilości kandydatów posiadających odpowiednie Kompetencje do objęcia wolnego stanowiska pracy. Stanowi ona istotną część planowania zasobów ludzkich. Przyczynami rekrutacji może być rozszerzenie działalności organizacji, zwolnienie danego stanowiska pracy przez osobę wcześniej je zajmującą.


 • Urlopy macierzyńskie pracowników - stanowi to jedną z przyczyn ruchów pracowniczych, której charakter jest przejściowy. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje obojgu rodzicom. Od 13 stycznia 2007 roku urlop macierzyński wynosi:
  • 16 tygodni- przy pierwszym porodzie;
  • 18 tygodni- przy każdym następnym porodzie;
  • 26 tygodni- przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Po wykorzystaniu ustawowego terminu do urlopu macierzyńskiego pracownik wraca na dotychczasowe stanowisko pracy.

 • Powołanie do służby wojskowej - ma charakter przejściowy, gdyż po odbyciu służby wojskowej Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:
  • w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy, wówczas pracownikowi przysługuje miesięczna odprawa;
  • z przyczyn ekonomicznych, zmian organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych, wówczas również pracownik ma prawo do miesięcznej odprawy;
  • z winy pracownika, wówczas pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.


 • Awans zawodowy - przejście pracownika pracownika na wyższe stanowisko. Wiąże się on ze zmianą stanowiska, podwyższeniem wynagrodzenia, ale również większymi obowiązkami oraz większą odpowiedzialnością.


 • Odejście pracownika - całkowita rezygnacja pracownika ze współpracy z daną organizacją. Może to być spowodowane wieloma przyczynami:
  • niewłaściwe stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie;
  • ciężkie warunki pracy, szkodliwość pracy dla zdrowia pracownika;
  • zmiana miejsca zamieszkania pracownika;
  • podjęcie przez pracownika samodzielnej działalności gospodarczej;
  • możliwość uzyskania przez pracownika lepszych warunków pracy, możliwości szybszego awansu, możliwość w pełni wykorzystania kwalifikacji zawodowych pracownika w innej firmie.


 • Degradacja - stanowi karę dla pracownika. Jest to karne przeniesienie na niższe stanowisko pracy, a tym samym zmniejszenie wynagrodzeń, prestiżu pracy. Degradacja stanowi przeciwieństwo awansu.


 • Rotacja - systematyczne przenoszenie pracownika z jednego stanowiska na drugie. Celem rotacji jest poszerzanie jego doświadczenia. Zaletą tego rodzaju ruchów pracowniczych jest rozwijanie w pracowniku elastyczności oraz wzmacnianie więzi między wydziałami. Wadą może być to, iż czas spędzony na różnych stanowiskach jest zbyt krótki.


 • Odejście na rentę lub emeryturę - pracownik, który spełnia wymogi emerytalne, w zależności od przyjętej w danej chwili ustawy emerytalnej, ma prawo odejść na emeryturę. Pracownikowi wówczas przysługuje prawo do odprawy, która stanowi gratyfikacje w związku z zakończeniem pracy. Odejście na rentę czy emeryturę stanowi przyczynę ruchów pracowniczych o charakterze stałym.


 • Zwolnienie pracownika - ta przyczyna ma również stały charakter ruchów pracowniczych. Zwolnienie z pracy to środek ostateczny wykorzystywany wówczas, gdy inne środki nie dały oczekiwanego rezultatu.


 • Śmierć pracownika - fakt ten zobowiązuje pracodawce do wypłacenia na rzecz rodziny pracownika odprawę pośmiertną. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od okresu zatrudnienia pracownika i wynosi:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.