Przychód Przekierowano ze strony: Przychody operacyjne ang. revenue

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości[1]. Przychód może występować w formie przepływu gotówkowego, w postaci rzeczowej lub w postaci należności.

Spis treści

Opis

Według Financial Accounting Standards Board, amerykańskiej organizacji non-profit, zajmującej się standardami rachunkowości, przychody to:

(...) przypływy aktywów albo inne zwiększenia aktywów danego podmiotu lub zmniejszenia jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu[2].


Natomiast według wcześniejszej definicji, sformułowanej przez American Institute of Certified Public Accountants, amerykańskiej organizacji licencjonowanych księgowych, przychód to:

(...) wzrost aktywów brutto lub spadek zobowiązań brutto uznanych i wycenionych zgodnie z akceptowanymi zasadami rachunkowości, który powstaje na skutek tych nakierowanych na osiągnięcie Zysków działań (...) przedsiębiorstwa, które mogą zmienić wartość kapitału własnego.


Wwedług obowiązującego prawa rachunkowego i przepisów podatkowych, przychody firmy dzielimy na[3]:
 1. przychody ze sprzedaży produktów,
 2. przychody operacyjne,
 3. przychody z operacji finansowych.


Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (ang. sales revenue) obejmują przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów. Są też określane jako przychody z podstawowej działalności organizacji.

Według jednej z definicji, przychody ze sprzedaży w ujęciu matematycznym:
(...) obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót lub usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.[4]


Przychody operacyjne

Przychody operacyjne (ang. operating revenue) to przychody z podstawowej działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego, będące elementem wyniku finansowego. Oprócz przychodów operacyjnych, sumę przychodów podmiotu gospodarczego tworzą takie kategorie rachunku zysków i strat jak pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe oraz zyski nadzwyczajne.

Przychody z operacji finansowych

Przychody z operacji finansowych, przychody finansowe (ang. financial income) są związane z działalnością finansową przedsiębiorstwa. Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji, na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

Przychody finansowe są to korzyści ekonomiczne uzyskane poprzez zwiększenie wartości aktywów lub zmniejszenie wartości zobowiązań, wynikające z operacji finansowych dokonanych przez jednostkę.

Przychodu nie stanowią m.in. uzyskane kredyty czy wkłady własne akcjonariuszy.

Rodzaje przychodów finansowych

Do przychodów finansowych zaliczamy w szczególności:
 • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • przychody z dywidend (od zakupionych akcji),
 • odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo od:
  • lokat bankowych,
  • udzielonych pożyczek,
  • weksli obcych,
  • papierów dłużnych (m.in. obligacji),
  • przeterminowanych należności,
 • dodatnie różnice kursowe,
 • aktualizacje wartości inwestycji,
 • zbędne odpisy aktualizacyjne zaksięgowane wcześniej jako koszty operacji finansowych.

Zasady kwalifikacji w rachunkowości

Przychody finansowe powstają w wyniku zdarzeń ściśle związanych z przepływami pieniężnymi, czyli są to przede wszystkim odsetki od różnych pożyczek czy kredytów (w tym także kupieckich). Przychody finansowe są bardzo często skutkiem zdarzeń związanych z inwestycjami finansowymi.

Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki naliczone od udzielonych pożyczek oraz wierzytelności własnych, nie przeznaczonych do sprzedaży. Należne odsetki powinno się ewidencjonować w momencie ich otrzymania.(nie później niż dzień finansowy).

Prezentując przychody finansowe w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z Ustawą o rachunkowości należy stosować zasadę prezentacji nadwyżki. Zgodnie z tą zasadą, należy prezentować odpowiednio zyski (przychody) lub straty (koszty finansowe) na danych transakcjach w ramach grup zdarzeń.

Uwagi

Terminu przychód nie należy mylić z dochodem, utargiem, ani zyskiem. Wysokość przychodów jednostki gospodarczej nie odzwierciedla jej rzeczywistej sytuacji finansowej. Jednym z podstawowych wskaźników oceny jest uzyskiwany dochód.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.