Przewodniczący (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Przewodniczący Projektu (PRINCE2) ang. Executive, Project Executive

Przewodniczący (Przewodniczący Projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego) - osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że projekt zrealizuje swoje cele i przyniesie zaplanowane korzyści. Przewodniczący powinien zagwarantować, że projekt koncentruje się na aspekcie biznesowym, ma jasno określone uprawnienia, oraz że wszelkie prace, wraz z ryzykami, są aktywnie zarządzane. Do jego zadań należy także zapewnienie, że projekt jest wart swojej ceny, poprzez świadome podejście do poniesionych w czasie jego realizacji kosztów, uwzględniające zarówno popyt, jak i perspektywę dostawcy i odbiorcy. Przewodniczący reprezentuje klienta i jest odpowiedzialny za Uzasadnienie Biznesowe.[1]

Zakres obowiązków

Głównymi obowiązkami przypisanymi do roli Przewodniczącego Projektu są:

 • zaprojektowanie zespołu zarządzania projektem i mianowanie jego członków
 • nadzór nad opracowaniem założeń projektu oraz zarysu uzasadnienia biznesowego wraz zapewnienien, że projekt jest zgodny ze strategią korporacyjną
 • nadzór nad opracowaniem szczegółowej wersji uzasadnienia biznesowego
 • zatwierdzenie wszelkich dodatkowych umów dostawy
 • dopilnowanie, aby Główny Dostawca odpowiadał za jakość i spójność wytwarzanych przez projekt produktów specjalistycznych
 • dopilnowanie, aby Główny Użytkownik odpowiadał za zrealizowanie korzyści określonych w uzasadnieniu biznesowym poprzez dokonywanie przeglądów korzyści
 • przekazanie odpowiedzialność za przeglądy korzyści kierownictwu organizacji/programu
 • monitorowanie i kontrola postępów projektu na poziomie strategicznym, głównie poprzez regularne sprawdzanie uzasadnienia biznesowego
 • przekazywanie zagadnień i ryzyk na wyższe szczeble kierownictwa organizacji/programu
 • podejmowanie decyzji odnośnie przekazanych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości uzasadnienia biznesowego
 • organizacja i przewodnictwo podczas przeglądów Komitetu Sterującego
 • sprawowanie ogólnego nadzoru biznesowego nad projektem oraz o ile to koniecznie, delegowanie obowiązków tym zakresie Nadzorowi Projektu


Uwagi

Ze względu na fakt, że Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Sterującego, rola ta występuje także pod dłuższą nazwą: Przewodniczący Komitetu Sterującego.

Niekiedy rolę Przewodniczącego przejmuje osobiście Właściciel Projektu lub Programu.

Należy pamiętać także, że Komitet Sterujący nie jest ciałem demokratycznym, w którym decyzje podejmuje się większością głosów. Ostatnie słowo należy zawsze do Przewodniczącego, a Główny Dostawca i Użytkownik służą mu jedynie wsparciem w procesach decyzyjnych.

Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.