Przemieszczenia pracowników

alokacja pracowników

Przemieszczenia pracowników – procesy przemieszczenia pracowników związane z ruchami pionowymi lub poziomymi w ramach organizacji.

Charakterystyka procedur

Do działań związanych z alokacją należą: Awans, przesunięcia (transfer) wewnętrzne lub degradacja. Polegają one na planowanych zmianach stanowisk. Są wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika lub kolejnym krokiem na ścieżce kariery. Celem zmiany stanowiska może być uzyskanie nowych kompetencji, umiejętności, zwiększenie poziomu motywacji do pracy. Przemieszczenia są również wynikiem zapełniania wakatów.

Przemieszczenia mogą mieć charakter:
 • pionowy - awans i degradacja;
 • poziomy - ruchy pomiędzy komórkami(działami) tego samego szczebla, awans poziomy;
 • zewnętrzny - zwolnienie, rezygnacja z pracy, przeniesienie do wydzielonej organizacji (outsourcing).


Alokacja pionowaPrzemieszczenia pionowe mogą być związane z awansem ze stanowiska zwykłego na kierownicze, z kierowniczego na kierownicze wyższego szczebla lub na stanowisko sztabowe, doradcze. Degradacja natomiast jest zmianą warunków zatrudnienia na mniej korzystne z winy pracownika (niewłaściwe postawy) lub organizacji (restrukturyzacja).
 • Awans - wszelki zmiany formy i warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia na korzystniejsze z punktu widzenia pracownika. Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje awansów:
  • awans kwalifikacyjny - podniesienie na wyższy poziom kwalifikacji zawodowych pracownika, będący warunkiem koniecznym awansu stanowiskowego
  • awans płacowy - uzyskanie wyższego wynagrodzenia bez zmiany dotychczas zajmowanego stanowiska, ale w zamian za realizację szerszego zakresu zadań
  • awans stanowiskowy - przemieszczenie na stanowisko pracy znajdujące się na wyższym szczeblu hierarchii służbowej, wynikającej z określonej struktury organizacyjnej. Związane jest to ze zwiększeniem zakresu obowiązków, wynagrodzenia. Sprawny proces awansowania może przyczynić się do zwiększenia motywacji pracowników względem wykonywanych obowiązków, dbania o własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
 • Degradacja - zmiana formy i warunków zatrudniania oraz płacy na mniej korzystne z perspektywy pracownika. Jest to zatem ruch w dół w strukturze organizacyjnej. Degradacja, obok zwolnienia, jest jednym z najbardziej dotkliwych metod postępowania z pracownikiem. Stosowanie ich musi być bardzo mocno przemyślane. Niesłusznie zastosowana degradacja może bardzo silnie demotywująco na pracowników i klimat organizacyjny. Przyczyny, które wymuszają podjęcie decyzji o degradacji to:
  • restrukturyzacja firmy wymuszająca m.in. degradację, przemieszczenie a nawet zwolnienia pracowników;
  • brak motywacji i chęci lub możliwości do podnoszenie kwalifikacji ze strony pracownika, przy zmianie zakresu zadań;
  • ogólne zniechęcenie do pracy, niska motywacja.


Alokacja poziomaAlokacja pozioma to przemieszczenie w poziomie struktury organizacyjnej firmy, na inne Stanowisko, bez zmiany miejsca w hierarchii organizacyjnej. Przemieszczenia poziome nazywane są także transferem pracowników. Może ono pełnić rolę szkoleniową, motywacyjną, społeczną, dopasowującą, zapobiegającą:
 • rola szkoleniowa - wykorzystanie transferu do podnoszenia kwalifikacji pracowników, okresowa zmiana stanowisk pracy. Celem jest zapoznanie pracownika z różnymi stanowiskami w firmie. Służy to jako metodo szkoleniowo-adaptacyjna lub przygotowanie do awansu;
 • rola motywacyjna - zmiana stanowiska ma wyzwolić nowy zapał do pracy. Służy zapobieganiu występowania takich zjawisk jak monotonia czy znudzenie;
 • rola społeczna - służy likwidacji konfliktów w komórkach organizacyjnych. Przesunięcie pracownika z jednego działu do innego może złagodzić konkretny konflikt lub go całkowicie zniwelować;
 • rola dopasowująca - przemieszczenie na stanowisko odpowiadające np. nowo nabytym kwalifikacjom pracownika;
 • rola zapobiegająca lub łagodząca redukcje zatrudnienia - łagodzenie redukcji zatrudnienia, np. w przypadku sezonowości pracy niektórych komórek.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.