Przedsięwzięcie niewykonalne ang. unfeasible venture

Przedsięwzięcie niewykonalne - przedsięwzięcie, którego skuteczna realizacja w istniejących uwarunkowaniach nie jest możliwa tj. nie przyniesie zakładanych celów. Pojęcie przedsięwzięcie oznacza projekt, program lub portfel realizowany przez organizację [1].

Ocena niewykonalności

Ocena, że przedsięwzięcie jest niewykonalne, może się pojawić na dowolnym etapie algorytmu badania wykonalności - patrz poniższy schemat:Przesłanki niewykonalności

Niewykonalność przedsięwzięcia oznacza w szczególności , że zachodzi jedna z przesłanek:
  • Cele analizowanego przedsięwzięcia nie rozwiązują zagadnień w stanie aktualnym, a nie jest możliwa redefinicja przedsięwzięcia (zmiana celów lub zakresu przedsięwzięcia);
  • Ograniczenia otoczenia negatywnie weryfikują cele przedsięwzięcia (są niemożliwe do osiągnięcia w danych uwarunkowaniach);
  • Wszystkie analizowane warianty przedsięwzięcia nie przechodzą testu TELOS: są ekonomicznie nieuzasadnione, nie jest dostępna niezbędna technologia, wiążą się z nieakceptowalnym ryzykiem itd.
Niezależnie od wyniku analizy wykonalności, wnioski streszcza się w identycznym co do kształtu i zakresu raporcie wykonalności

Dyskusja pojęcia

Niewykonalność przedsięwzięcia jest pojęciem względnym: odnosi się do możliwości jego realizacji w określonych uwarunkowaniach otoczenia (tu i teraz). Zmiany w otoczeniu przedsięwzięcia, mogą przynieść zmianę statusu przedsięwzięcia niewykonalnego, w szczególności gdy:
  • ustąpi / zmniejszy się wpływ czynników otoczenia skutkujących przesłankami niewykonalności;
  • wydana zostanie zgoda na na głębszą niż pierwotnie była dopuszczalna, redefinicję przedsięwzięcia;
  • nastąpi pozytywna weryfikacja założeń przedsięwzięcia w formie np. proof-of-concept lub dodatkowych analiz.
Taki krok wymaga niemniej ponownej analizy wykonalności.

Niewykonalność jest pojęciem niezależnym od charakteru ("twarde" i "miękkie") i zakresu (projekt, program i portfel) przedsięwzięcia.

ostatnia modyfikacja 27 listopada 2017 r.