Interesariusze projektu Przekierowano ze strony: Project stakeholders ang. project stakeholders

Interesariusze projektu - podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które nie są bezpośrednio zaangażowane w Projekt, lecz jego wyniki mają na nie istotny wpływ, dlatego są żywotnie zainteresowane w pomyślnym lub niepomyślnym ukończeniu projektu. Z tego powodu interesariusze (oraz ich opinie) muszą być brane pod uwagę zarówno przez kierownika projektu jak i jego sponsora. Inna – szersza – definicja obejmuje wszystkie osoby, jednostki bądź instytucje, które zainteresowane są tym, aby projekt się udał lub nie udał.

Spis treści

Analiza interesariuszy

Analizę interesariuszy wykonuje się na etapie przygotowania strategii lub definiowania projektu. Ta ważna analiza daje rzeczywisty obraz układu sił w ramach danego projektu i stanowi podstawę do decyzji o uruchomieniu procesu projektowania lub wdrażania, jego zaniechaniu bądź zmiany przedmiotu czy zakresu.

Klasyfikacja

Interesariuszy można dzielić na
 • pozytywnych (np. zleceniodawcę projektu czy instytucje finansujące dany projekt) i negatywnych (np. kierowników innych projektów rywalizujących o zasoby w ramach organizacji, konkurencję rynkową czy chociażby stowarzyszenia pseudoekologiczne blokujące projekty budowlane),
 • pierwszo- i drugoplanowych oraz pozostałych.


Rodzaje interesariuszy

Do interesariuszy wewnętrznych (ang. internal stakeholders) zalicza się osoby, wobec których odpowiedzialność za wykonanie projektu ponosi kierownik projektu. Natomiast interesariusze zewnętrzni (ang. external stakeholders) to ci, którzy wywierają wpływ działając w otoczeniu organizacji. Wyróżnić można następujące kategorie interesariuszy:
 • Wewnętrzni
  1. Pracownicy
  2. Udziałowcy
  3. Rady nadzorcze
 • Zewnętrzni
  1. Klienci
  2. Dostawcy
  3. Konkurenci
  4. Władze państwowe
  5. Grupy szczególnych interesów
  6. Instytucje finansowe
  7. Media
  8. Związki zawodowe
  9. Inne grupy interesariuszy


Charakterystyka interesariuszy

 • Pracownicy - są osobami odpowiedzialnymi za wykonanie całego projektu, a także za jego wdrożenie. Tworzą zespoły projektowe.
 • Udziałowcy i rady nadzorcze - wywierają wpływ na organizację dzięki prawu do głosowania. Nie ingerują w sprawy prowadzenia organizacji, lecz czerpią dochody ze swoich akcji.
 • Klienci - ich rola polega na wymianie środków pieniężnych na wyroby lub usługi organizacji. Pod nazwą klient kryją się różne instytucje i organizacje np.: osoby fizyczne, inne firmy, szkoły, dystrybutorzy, szpitale.
 • Dostawcy - zaopatrują organizację w materiały, surowce, a także inne usługi.
 • Konkurenci - konkurencja korzystnie wpływa na rozwój organizacji motywując ją do rozszerzania swej działalności, a także do uzyskiwania lepszych efektów, dążenia do ekspansji na nowe rynki.
 • Władze państwowe - kontrolują działania organizacji w celu ochrony interesu publicznego i zapewniają przestrzeganie zasad wolnego rynku.
 • Grupy szczególnych interesów - osoby zrzeszające się w grupy i szerzące swoje poglądy na temat jakiegoś konkretnego zagadnienia, wyrażające swoje opinie na dany temat.
 • Instytucje finansowe - są to np.: firmy ubezpieczeniowe, banki handlowe - z których organizacje czerpią środki finansowe na rozwój firmy, realizację projektu itp.
 • Media - umożliwiają kontakt między zewnętrznymi i wewnętrznymi podmiotami rynku, pomagają w rozpowszechnianiu informacji o działaniach firmy, a także o realizacji projektu.
 • Związki zawodowe - zajmują się sprawami personalnymi w organizacji.
 • Inne grupy interesariuszy - pozostałe grupy osób zainteresowane daną organizacją lub projektem.


Zobacz też

Bibliografia

 • Interesariusz, Wikipedia pl
 • Project_stakeholder, Wikipedia en
 • Iwona Nowak: Interesariusz, Encyklopedia zarządzania
 • R. Edward Freeman, Alexander Moutchnik: Stakeholder management and CSR: questions and answers. In: UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag 2013, Vol. 21, Nr. 1.link.springer.com/article/10.1007/s00550-013-0266-3
 • Biznes tom I, Zarządzanie firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • P. Dwojacki, C. Sikorski, B. Nogalski: Zarządzanie w nowych czasach, "Przegląd Organizacji" wrzesień 1999
 • J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert JR., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.